Na podstawie trzech wybranych bohaterów dżumy udowodnij ich samotność

Pobierz

Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.. Miłośd sentymentalna a romantyczna.. W. Szekspir, Makbet, Kraków 1980.. Omów problem na przykładzie trzech wybranych utworów XIX wieku.. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.. Myśl Z. Herberta "Literatura dzieli z człowiekiem jego samotność i potrzebę przeciwstawienia się złu", potraktuj jako motto rozważań o funkcjach literatury.Na wybranym przykładzie wyjaśnij przesłanie zawarte w słowach: "Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, a męką dla tych, którzy są do niej zmuszeni" 12:05 Samobójstwo kryje się w każdym człowiekuOmów problem na przykładzie celowo wybranych przykładów z literatury.. Uzasadnij ich rolę w historii i walce o godność .Scharakteryzuj, odwołując się do różnych utworów, wzorzec bohatera romantycznego.. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.. Przedstaw je i porównaj.. Wędrówką życie jest człowieka - omów funkcje tego motywu na podstawie wybranych utworów literackich.. Przeprowadź interpretację motywu zbrodni i kary na podstawie wybranych tekstów20.. praca maturalna, gotowe prezentacje maturalne, gotowa prezentacja maturalna, .Na wybranych przykładach literackich XIX i XX wieku omów problematykę fikcji i prawdy w utworach inspirowanych biografią autora.. Sformułuj własną opinię na ten temat (Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch, Gretkowska, Tokarczuk, Kapuściński, Grochola i in..

Przedstaw na wybranych przykładach.

Konflikt rozumu i serca.. Cierpienie jako próba charakteru.. Przedstaw motyw samotności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.. Przedstaw różne oblicza samotności na podstawie losów wybranych bohaterów literackich.Liryka religijna w literaturze polskiej wybranych epok.. Przedstaw funkcję stylizacji archaicznej na wybranych przykładach.. Udowodnij, że słuszne jest twierdzenie Adama Asnyka: "Każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych snach".. Szekspirowski bohater tragiczny.. Scharakteryzuj kreacje bohatera i wykorzystane środki wyrazu, odwołując się do wybranych utworów.. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.. Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu umiał poświęcić dla sprawy narodu (A. Mickiewicz) jak Polacy pojmują swój obowiązek wobec kraju.. Wzorce życia godziwego w literaturze wybranych epok.. Omów wybrane przykłady postaci.. 14:21.Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok.. ).Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie.. W ich założeniach człowiek od urodzenia aż do śmierci jest samotny, skazany na swoja samotność i problemy z tego wynikające.Cechą wspólną wszystkich bohaterów w momencie podejmowania decyzji jest samotność.. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i młodopolskiej..

Portrety psychologiczne wybranych bohaterów dramatów Williama Szekspira.

Sposób, cel opisywania, wartościowania lekarzy w wybranych dziełach literackich.. Najpełniej problemem samotności rozważają francuscy egzystencjaliści, miedzy innymi Jean-Paul Sartre i Albert Camus.. Motyw domu i jego funkcje w utworach literackich z różnych epok.. Archaizacja języka.. Motywy ludowe w literaturze polskiej.. Totalitaryzm i jego oblicza.61.. Omów, analizując znane przykłady.. Portrety kobiet w literaturze.. Wybór drogi życiowej zgodnej z kodeksem moralnym bohaterów, znajdujących się w sytuacjach ekstremalnych.. Scharakteryzuj ich funkcję na podstawie wybranych tekstów romantycznych i młodopolskich.. 23.Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich trzech epok.. Zanalizuj temat na podstawie wybranych tekstów różnych epok.. Omów na wybranych przykładach.. Dokonaj analizy i interpretacji na podstawie w utworów z różnych epok.. Uzasadnij ten sąd, odwołując się do 3-4 utworów literackich.. ,,Człowieczeństwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat, to godność, którą należy zdobywać.". Mieszkańcem tytułowej wieży tak zwanej Wieży Strachu, wrośniętej od stuleci w okolice Piemontu, w XIII wieku był Lebbreso.. Omów temat na przykładzie kilku postaci .. "Samotność, cóż po ludziach " - kreacje indywidualisty w literaturze.Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok..

Omów na podstawie wybranych przykładów.

5.Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj rolę i zadania pisarza w dwóch wybranych epokach.. Omów na wybranych przykładach.. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.. BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotu Sofokles, Antygona, Wrocław 1984.. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty.. Bohater literacki w rozmowie z Bogiem.. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.. Estetyka romantyczna.73.. Młodość jako motyw literacki.. 43.W tej książce jest to postawa bohatera wobec własnego cierpienia i cierpie-nia kogoś bliskiego.. Zaprezentuj ich zmienność i symbolikę na .Scharakteryzuj ich twórczość na przykładzie wybranych utworów.. 6.Przedstaw swoje poglądy odwołując się do wybranych utworów.. Samotność jednostki wybitnej- przeznaczenie czy przekleństwo?. Odpowiedz na podstawie interpretacji .34.. Rozważ problem na przykładzie losów bohaterów wybranych utworów literackich różnych epok.. Relacje między człowiekiem a Bogiem.. Być czy mieć?. Przedstaw motyw samotności człowieka i sposoby jego funkcjonowania w znanych ci utworach literackich.. Dokonaj analizy wybranych przykładów.. Omów problem na przykładzie wybranych postaci literackich..

Znaczenie metamorfozy dla bohaterów literackich i ich otoczenia.

J.Na podstawie cytowanych fragmentów ,,Dżumy" i ,,Ludzi bezdomnych'' omów postawy oraz motywy postępowania ich bohaterów: doktora Rieux, Tarrou, ks. Paneloux i Tomasza Judyma.. Rozważ na przykładach literackich różnych epok 37.Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje.. Analizując stosowne przykłady z literatury XX w., przedstaw postawy 4-5 bohaterów literackich walczących o godność ludzką w warunkach ekstremalnych.135.. Różne są konsekwencje podjętych wyborów, od poczucia szczęścia i spełnienia do zupełnej klęski bohatera.. Bohater literatury oświeceniowej i pozytywistycznej.. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.. Co ich łączy i co ich dzieli?. Tak więc: zanim sformułujesz tezę, .. Przedstaw ich koncepcje i sposób realizacji na podstawie wybranych tekstów.. Oblicza władcy.. Stereotypy kobiecościw literaturze dwóch różnych, odległych czasowo .. Pomiędzy marzeniem o szczęściu a obowiązkiem walki ze złem.Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów literackich.. gdy przeczytasz fragment tekstu dołączony do tematu i zastanowisz się nad losami wybranych przez siebie bohaterów.. Omów sposoby ich przedstawienia na wybranych przykładach literackich.. Wykorzystaj także swoją wiedzę o Zło.40.. wybranych utworach literackich 8.. Na podstawie dowolnych utworów literackich różnych pisarzy porównaj język bohaterów literackich należących do tych samych warstw społecznych.. Scharakteryzuj wybrane postaci literackie i ich wcielenia aktorskie.. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.. Omów problem na przykładach losów wybranych bohaterów literackich.. Polskie wady narodowe w literaturze różnych epok.. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka.. A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Wrocław 1990.. Zaprezentuj i oceń najciekawsze, twoim zdaniem, portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru.. Twoje refleksje o ludziach, którzy w różny sposób sprawiali innym ból i cierpienie.. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej.Tytuł - to nie tylko nazwa utworu, ale także klucz do jego odczytania.. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych i biblijnych.. Neologizmy i ich funkcja w poezji.. Relacja Bóg - człowiek.. Oblicze władcy.Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów z dwóch/trzech epok.. Dokonaj analizy wybranych przykładów literackich.. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła.. Bohaterowie, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudowaćRozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu reportażu R. Kapuścińskiego oraz do innych tekstów kultury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt