Na podstawie rysunku podaj przykłady łańcucha

Pobierz

po jutrze mam z tego kartkówkę i kompletnie nie wiem o co z tym chodzi.. W odpowiedzi uwzględnij budowę obu kwasów nukleinowych.Na podstawie rysunku podaj trzy przykłady zmian elementów pogody występujących podczas przechodzenia frontu chłodnego.Przykładowy arkusz maturalny.. Kolejność ogniw powstaje na podstawie zależności pokarmowych pomiędzy danymi gatunkami - każde poprzednie ogniwo stanowi pożywienie kolejnego.Rysunek przedstawia łańcuchy pokarmowe ułożone w sieć troficzną.. b) Podaj przykłady dwóch organizmów wśród przedstawionych, które są jednocześnie drapieżnikami i ofiarami.dowane łańcuchy dostaw zawierają dodatkowe trzy typy uczestni-ków (rys. 1), którymi są [7]: 1.. 3) dąb-->kornik-->dzięciął-->orzeł.. Białka fibrylarne budują na przykład: chrząstki, kości, ścięgna, ściany naczyń krwionośnych.. W cząsteczce tego białka występują cztery wiązania w postaci mostków dwu- siarczkowych.. Zadanie 6. dąb (żołędzie) - mysz - lis - wilk.. DDT w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego.b) Na podstawie rysunku podaj jedną, widoczną na rysunkach , różnicę w strukturze i jedną różnicę w składzie chemicznym kwasów nukleinowych I i II.. Lizozym ma właściwości bakteriobójcze - ma zdolność do niszczenia ściany komórkowej bakterii .Zadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym przedstawiono strukturę gospodarstw rolnych według rocznej wartości ich produkcji rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej (strona IV barwnego materiału źródłowego)..

Na podstawie rysunku z zadania 1. wykonaj następujące polecenia.

grążel żółty - żyworódka - kaczka krzyżówka.. W tym celu uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwę organellum, cyfrę oznaczającą proces (1-5) oraz rodzaj procesu, jaki w nim zachodzi.Ich cząsteczki tworzą równoległe łańcuchy polipeptydowe ułożone w długie włókna, nadają im giętkość i rozciągliwość.. Każdy łańcuch składa się z powtarzającego się tripeptydu, mającego sekwencję Gly-X-Y, w którym Gly to glicyna, a X i Y mogą być jakimikolwiek aminokwasami, ale najczęściej: X - jest proliną, a Y - hydroksyproliną.. Między ekosystemami rozprzestrzeniają się nasiona i owoce, np. egzotycznych roślin, sprowadzonych do ogrodów, a po .. świerk (kora) - kornik - dzięcioł.. a) 4) leszczyna-->wiewiórka-->kuna-->sokł.. · RYSUNEK WYKONAWCZY jest to rysunek, na ogół opracowany na podstawieUwzględnij widoczne na rysunku przystosowanie w budowie korzenia do pełnienia tej funkcji.. Zasada nie zamykania łańcuchów wymiarowychNa rysunku przedstawiono (w sposób uproszczony) strzępki dwóch odmiennych płciowo, haploidalnych grzybni pieczarki biorących udział w procesie płciowym (somatogamii).. Istnieje wielu konsumentów, którzy zjadają każdy pokarm - są to wszystkożercy.Kolagen jest zbudowany z trzech łańcuchów polipeptydowych.. (0-1) Rysunek A przedstawia kiełkowanie nadziemne (epigeiczne) fasoli, a rysunek B - kiełkowanie podziemne (hipogeiczne) grochu..

Na rysunku VI.

Ekosystem rzadko jest systemem zamkniętym.. Uzupełnij tabelę.Wyjaśnij mechanizm reakcji korzenia i pędu na bodziec zewnętrzny odbierany przez roślinę.. Napisz nazwy poziomów troficznych, do których one należą.. W odpowiedzi uwzględnij budowę obu kwasów nukleinowych.. 1 Podaj nazwy elementów tworzących jeden nukleotyd.. Korzeń batata magazynuje substancje (na rysunku widać bulwy, w których magazynowane są zapasy)Funkcjonowanie ekosystemu.. (0-3) Lizozym (enzym ssaków) jest zbudowany z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, w którego skład wchodzi 129 aminokwasów.. "klienci klientów" - klienci znajdujący się na samym końcu łańcucha dostaw; 3.Na rysunku przedstawiono sposób połączenia dwóch nici DNA (A i B).. · SZKIC jest to rysunek, wykonany na ogół odręcznie i niekoniecznie w podziałce.. CHEMIARysunek przedstawia łańcuchy pokarmowe ułożone w sieć pokarmową.. DDT wraz z pokarmem (organizmy z poprzedzających poziomów troficznych) - co jest przyczyną kumulacji.. 2) kapusta-->gąsienica-->gil-->kuna-->orzeł.. trawa - sarna - ryś.Podaj przykłady łańcuchów pokarmowych składających się przynajmniej z trzech ogniw (np. producent - konsument I rzędu - konsument II rzędu).. "dostawcy dostawców" - dostawcy znajdujący się na samym początku łańcucha dostaw; 2.. 10 przedstawiono sieé zaleŽnoSci pokarmowych..

Na podstawie rysunku podaj przykład łańcucha troficznego złożonego z pięciu organizmów.

6) żyto-->mysz-->lis-->kuna-->orzeł.. → ….. → ….. → ….. → ….. b) Podaj przykłady trzech organizmów spośród przedstawionych w sieci1) żyto-->mysz-->kuna-->sokł.. Białka globularne zazwyczaj rozpuszczają się w wodzie.. a) Podaj sekwencję nici A. b) Określ, w jaki sposób łączą się ze sobą zasady azotowe.. Ważne!. Opisz swoimi słowami na podstawie schematów ze stron 19-21 (załącznik) schematy mitozy i mejozy.. Skład chemiczny: odpowiednikiem tyminy / T w DNA jest uracyl / U w RNA.Łańcuch pokarmowy - inaczej łańcuch troficzny (od greckiego trophe - pożywienie).. zielenica - dafnia - płoć - szczupak.. → → → → → → → → b) Podaj przykłady trzech organizmów spośród przedstawionych w sieci pokarmowej, które są jednocześnie drapieżnikami i ofiarami.Łańcuch pokarmowy: w jeziorze, w lesie, w morzu, na łące.. Zaznacz w każdym punkcie jedną z odpowiedzi: A, B, C lub D.. • w jeziorze.. • w lesie: leszczyna (orzechy) - wiewiórka - kuna.. 8) leszczyna-->mrówka-->gil-->kuna-->sokół.a) Na podstawie tekstu wykonaj schematyczny rysunek zaležnošci pokarmowych.. Zadanie 1.. Ich aktywność biologiczna wymaga zachowania struktury trzeciorzędowej.· RYSUNEK jest to informacja techniczna podana na noïniku informacji, przedstawiona graficznie zgodnie z przyj ętymi zasadami i zwykle w podziałce.. wo troficzne tej sieci.. 1.a) Podaj nazwy kwasów nukleinowych - I i II - przedstawionych na rysunku b) Na podstawie rysunku podaj jedną, widoczną na rysunkach, różnicę w strukturze i jedną różnicę w składzie chemicznym kwasów nukleinowych I i II..

a) Na podstawie rysunku podaj przykład łańcucha troficznego złożonego z pięciu organizmów.

Zaznacz rysunek przedstawiający grzybnię, z której są zbudowane owocniki tej pieczarki.. 5) żyto-->szpak-->kuna-->orzeł.. Podaj przykłady dwóch organizmów wśród przedstawionych, które są jednocześnie drapieżnikami i ofiarami.. Granice ekosystemów przekraczają zwierzęta, np. żaby, które spędzają część życia w ekosystemie stawu, a część w ekosystemie łąki czy lasu.. Każdy łańcuch, zbudowany z ok. tysiąca aminokwasów, ma strukturę α-helisy.Struktura: cząsteczka DNA jest dwuniciowa / jest podwójną helisą / podwójną spiralą / jest zbudowana z dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych spiralnie, a cząsteczka RNA jest jednoniciowa / jest zbudowana z jednego łańcucha nukleotydów.. Łańcuch pokarmowy jest to szereg organizmów występujących w danej biocenozie, w którym każdy gatunek stanowi kolejne ogniwo.. Rys. VI.10 Každa litera oznacza ogni- a) Na podstawie schematu podaj, ile ogniw troficznych liczy najdtužszy taócuch troficzny.Łańcuchy wymiarowe stanowią szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe proste - rys. 1) lub dowlnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone - rys. 2) W obu rodzajach łańcuchów nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne wynikające z innych wymiarów.Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki.. Organizmy z kolejnych poziomów troficznych pobierają.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Rysunek przedstawia łańcuchy pokarmowe ułożone w sieć pokarmowa .. Napisz nazwy poziomów troficznych, do których one należą.. DDT nie rozkłada się i nie jest wydalany z organizmu.. Napisz nazwy poziomów troficznych, do których one należą.. Struktura: Skład chemiczny: ZADANIE 7 Na schemacie przedstawiono fragment cząsteczki białka o strukturze III-rzędowej orazOmów na przykładzie jednej wybranej metody: bilansu strategicznego firmy lub analizy kluczowy czynników sukcesu lub analizy łańcucha wartości lub analizy zasobów.Korzystając z rysunku i swojej wiedzy, przedstaw etapy biosyntezy kolagenu.. Przykłady wykonaj w zeszycie.Proszę o pomoc!. Na podstawie rysunku podaj przykład łańcucha troficznego złożonego z pięciu organizmów.. Z góry .a) Na podstawie rysunku podaj przykład łańcucha troficznego złożonego z pięciu orga-nizmów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt