Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty efekty

Pobierz

Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.. 2 pkt.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż " Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. W maju 2015 roku ukończyłam realizację zaplanowanych działań.. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnąłem zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i jeszcze przyniosą pożądane efekty.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji..

Czas trwania stażu od 1 września 2005r.

5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania.. Pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad organizacji i zadań placówki.. Opracowanie: Anna Kiełb Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż §6 ust.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Efekty: 1.. Z dniem 01.09.2005r.. Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Dowiedz się, jak przygotować sprawozdanie z realizacji .Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania..

Efekty: Zgromadziłam obszerną dokumentację nauczyciela stażysty.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. EFEKTY: • Dobrze znam aktualne akty prawne, dotyczące procedury uzyskiwania stopni awansuSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Zasadą jest, że nauczyciel - stażysta powinien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, zgodnie z § 4 ust.. ".Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamNauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje ..

Wrocławatrakcyjne z punktu widzenia zarówno ucznia jak i nauczyciela.

nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Efekty dla mnie: - zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami, - ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia .- na bieżąco analizuję Kartę Nauczyciela i Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .sprawozdanie nauczyciela staŻysty za okres 1 ix 2009 - 31 v 2010r.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Zadanie podjęte w okresie stażu poza planem rozwojuEfekty dla szkoły: - wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów, - wymiana doświadczeń między nauczycielami, - wymiana doświadczeń, materiałów i pomocy, - wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne, - szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, - budowanie atmosfery współpracy i zaufania wśród nauczycieli.. Chętniej się angażowali w rozwiązywanie problemu, jeżeli przekaz był związany nie tylkoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. 2 Pierwszym krokiem, prowadzącym do usprawnienia mojej pracy jako nauczyciela stażysty było ustalenie harmonogramu zajęć, które miałam obserwować i prowadzić przez okres trwania stażu.. Dzieci lubią te zajęcia, ponieważ o wiele chętniej i łatwiej przyswajają sobie nowe wiadomości Efekty: Stosowanie metod aktywizujących powodowało większą chęć uczniów do pracy.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Autor:Wanda Pakulniewicz.. 2.zawodowej, a także w czasie stażu był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie.. Przestrzeganie i stosowanie przepisów BHP w czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .Efekty: • poszerzenie wiedzy i umiejętności dzielenia się nią • doskonalenie umiejętności organizacyjnych • zapewnienie nauczycielowi pomocy w planowaniu i podejmowaniu zadań związanych z rozwojem zawodowym • pogłębienie wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły i awans zawodowy • doskonalenie umiejętności weryfikowania i wprowadzania nowych rozwiązań pracy własnej i nauczyciela stażysty • podniesienie jakości pracy szkoły • poznanie mocnych i .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaJako opiekun stażu prowadziłam konsultacje telefoniczne ze stażystą nadzorując przebieg stażu.. Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.. Z dniem xxx.. Forma realizacji: Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. efekty dla szkoły i nauczyciela Zadanie podjęte w okresie stażu poza planem rozwoju.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Agnieszka Terlecka.. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu , na których to miałam okazję obserwować metody, formy pracy .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im.Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Celem podjęcia dziewięciomiesięcznego stażu było zapoznanie się z pracą w szkole, specyfiką placówki i środowiska, wdrożenie się do pełnienia obowiązków oraz bycie jak najlepszym nauczycielem.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt