Samoocena pracy nauczyciela wspomagającego

Pobierz

pracy Dobór metod, środków, form do możliwości dziecka.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. Rok szkolny: 2017/2018.. Kraków.. Zadania umożliwią poddanie samoocenie działań wykonywanych przez nauczycieli w ramach pracy zdalnej.. cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.Samoocena w portalu Edux.pl.. Kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany.. LP KRYTERIA OCENY.. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego pracy lub udzielania pomocy.Po każdych zajęciach dokonywałam ich ewaluacji oraz samooceny, a także formułowałam wnioski do dalszej pracy.. Dzielenie się doświadczeniemsamoocena prowadzonych przez siebie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź .. nauczyciela specjalisty.. Rok szkolny ……………., sem.. Samoocena (autoewaluacja) to celowe i systematyczne zbieranie informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy w celu planowania własnego rozwoju.. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie na poziomie rozporządzenia ministerialnego, inne określa dyrektor danej placówki.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr.- wywiązywanie się z roli nauczyciela wspomagającego - zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa - wykonywanie prac zleconych przez pomoc nauczyciela - współpraca z nauczycielem prowadzącym - planowanie form i metod pracy z dzieckiem zgodnie indywidualnymi potrzebamiSprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej Uczeń kontaktowy, chętnie wykonuje ćwiczenia podczas lekcji, angażuje się w stawiane przed nim sytuacje problemowe..

Samoocena pracy nauczyciela.

Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. (imię i nazwisko) Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!. Aby integracja przebiegała prawidłowo i pomyślnie konieczne są pewne stałe działania nauczyciela.osiąganie pozytywnych efektów pracy dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy; Wykorzystywanie w pracy wiedzy iSamoocena nauczyciela.. Zgierz.. Wszystkie klasy i zespoły uczniów.. II Nauczyciel.Samoocena nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga.. Joanna Małocha.. Celem obserwacji jest: Analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę.Rolą nauczyciela wspomagającego jest opracowanie, wspólnie z nauczycie‐ lem wiodącym uczącym danego przedmiotu, strategii lekcji, tak by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami.Formy pracy z rodzicami uczniów.. Część wypełniana przez dyrektora, kierownika, obserwatora zajęć: Cel obserwacji zajęć: Formalna ocena nauczyciela, Obserwacja pracy nauczyciela ubiegającego się o awans, Obserwacja pracy nowozatrudnionego nauczyciela ..

Arkusz samooceny pracy nauczyciela.

Agnieszka Namysłowska.. Opinia o dorobku zawodowym za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. atmosfera na lekcji .. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z .MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęć Uzasadnia potrzebę opanowania wiadomości lub zdobytych umiejętności Podaje przykłady wykorzystania wiadomości lub zdobytych umiejętności Prezentuje spodziewane efekty Utrzymuje przyjazną atmosferę Obserwuje reakcje niewerbalne uczniów, reaguje ROZPOZNAWANIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Organizuje ćwiczenia rozpoznawcze Odpytuje wszystkich / prawie wszystkich / niewielu / pojedynczych uczniów (podkreśl .Uwagi nauczyciela: …………………………………………………………………………………………….……….. III.. Kraków.. 1 Wymierne osiągnięcia w pracy z. młodzieżą - wysokie wyniki.KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. UZASADNIENIE - dowody potwierdzające spełnianie kryteriów.. Pozostało jeszcze 90 % .. Akceptując Twoją autonomię w realizacji procesu edukacyjnego i organizacji życia szkolnego, oddajemy w Twoje ręce "Kartę samooceny".. Zgodnie z przepisem § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci .Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela..

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela.

Chętnie pracuje w parze lub grupie, choć nie zawsze chce przestrzegać narzuconych reguł pracy.Tworzenie dokumentacji.. - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.. Nauczyciela kontraktowego mgr.. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Przygotowując Podsumowanie pracy nauczyciela za dany okres, szczególnie zwracałam uwagę na następujące aspekty mojej pracy: mój największy sukces, czego nie udało mi się zrealizować,dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienie .. Stężyca.. PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO.. I Informacje ogólne.. Tamara Walczak-Lubińska.. Kryteria Wskaźniki realizacji zadania umożliwiające zdobycie 3 pkt Wskaźniki realizacji zadania umożliwiające zdobycie 2 pkt Wskaźniki realizacji zadania umożliwiające zdobycie 1 pkt Wskaźniki realizacji zadania umożliwiające zdobycie 0 pkt Uzyskane punkty 1 Zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów .Na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki np. za wysługę lat, motywacyjny oraz za warunki pracy.. Pozwoli to na przeprowadzenie swoistej ewaluacji, która może pomóc w usprawnianiu pracy zdalnej wykonywanej przez .1 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI Lp..

przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.

relacje interpersonalne nauczyciel - uczeń .. Autoanaliza własnej pracy .. (dotyczy oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego) rzetelnie realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, dokonuje ewaluacji swojej pracy, określa swoje słabe i mocne strony.. Agnieszka Kurzyńska.. Zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.. Pobierz wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego.. Imię i nazwisko: mgr Marzanna Michalska.. wychowawcze oddziaływanie nauczyciela na lekcjiOcena pracy nauczyciela - propozycja materiałów.. stopień osiągnięcia zaplanowanych celów .. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Samoocena pracy nauczyciela.. • Przygotowanie wskazań dla .. "Rola nauczyciela wspomagającego, obowiązki, sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w kontaktach zZatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu) W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu.. Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni.. stopień udziału uczniów w lekcji, zaangażowanie .. Nauczyciel kontraktowy Kryteria oceny pracy określone w § 3 ust.1 rozporządzenia.Dodano: 15 maja 2020.. Według Karty Nauczyciela zarobki nauczycieli, którzy mają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, wynoszą 2 417 zł brutto (stażysta), 2 487 zł brutto (kontraktowy), 2 681 brutto zł (mianowany) i 3 317 brutto zł (dyplomowany).Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty.. Nie ogranicza się ona jednak tylko do samego wspomagania dzieci niepełnosprawnych w czasie lekcji.. Może być ona pozytywna lub negatywna.. Jeżeli wynik samooceny odbiega od własnych oczekiwań, a także szkoły, uczniów czy rodziców, należy zastanowić się nad swoją pracą, umiejętnościami i dotychczasową wiedzą.Praca nauczyciela wspomagającego jest niewątpliwie bardzo ciężka i odpowiedzialna.. Zestaw zawiera 4 karty pracy dotyczące zbalansowanej samooceny pracy zdalnej dla nauczycieli.. Narzędzie to pozwoli nam bardziej wnikliwie i obiektywnie spojrzeć na Twoje dokonania.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Agnieszka Stępień-Dziewięcka.Jeśli działania nauczycieli są skorelowane z planami, które powstały przy ich udziale, możemy być pewni, że będą efektywne, jeśli natomiast ich udział w realizacji planów pracy przedszkola będzie na zasadzie przymusu, to z pewnością nastąpi porażka.Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego powinny być dostosowane do potrzeb dzieci, z jakimi będzie pracował, a wynikającymi z posiadanych przez nie orzeczeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt