Opisz przebieg procesu przedstawionego na schemacie

Pobierz

W procesie tym uczestniczą trzy rodzaje RNA (tRNA, mRNA i rRNA), z których uwzględniono tylko jeden.. Odpowiedź.. Na podstawie schematu opisz, na czym polega hamowanie: Podaj jaki proces został przedstawiony na schemacie i wyjaśnij na czym on polega.Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła (cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla.. Zadanie 5. a) Przyporządkuj etapom oddychania tlenowego ich lokalizację w komórce.. Porównaj budow ą i funkcj ą przedstawionych powy żej tkanek.. Na schemacie przedstawiono przebieg koniugacji bakterii (pilus = mostek cytoplazmatyczny).. Zadanie 16. b) Podaj cechę przedstawionego genu, która umożliwia rozpoznanie, że jest to gen występujący w DNA jądrowym komórek eukariotycznych: obecność .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Enzymy to białka ułatwiające zachodzenie procesów biochemicznych w organizmie.. Odpowiedź.. W cyklu tym zostają zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H +, tzw. siła asymilacyjna.0 p.. W cyklu tym zostają zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H +, tzw. siła asymilacyjna.. produkt, enzym, kompleks enzym-substrat, substrat.Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę.Celem doświadczenia przedstawionego na poniższym schemacie było potwierdzenie właściwości redukujących kwasu metanowego..

Opisz w punktach przebieg przedstawionego na schemacie procesu.

Zadanie 1.. Przy pomocy burzy mózgów określcie listę działań (procesów), które mają miejsce.. (3 pkt) Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.. Poniższe rysunki przedstawiają schematycznie przebieg spermatogenezy, procesu różnicowania się komórek rozrodczych w gonadach męskich, na który składają się dwa zasadnicze etapy.. Komórki ciała człowieka zawierają.. a) Podaj nazwę procesu oznaczonego na schemacie jako A. transkrypcjaNa schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny.. Poszczególne etapy cyklu Calvina-Bensona zaznaczono cyframi 1-3.Na schemacie przedstawiono, w sposób uproszczony, zmiany w tempie zużywania substratów i wytwarzania produktów w przebiegu następujących po sobie dwóch procesów (I i II), dostarczających energii z utleniania glukozy w komórkach intensywnie pracujących mięśni szkieletowych.Na schemacie przedstawiono substraty i produkty przemian w mitochondrium.Na schemacie przedstawiono proces rozmnażania płciowego.. (2pkt) Poni ższe rysunki przedstawiaj ą tkank ę okrywaj ącą korzenia i łodygi.. Na podstawie: [dostęp: 17.11.2014].. - Światło wybija elektrony z fotosystemu II.. Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia.Na schemacie przedstawiono mechanizm aktywacji pewnego enzymu przez białko modulatorowe - kalmodulinę, zależną od jonów wapnia..

- za podanie nieprawidłowej nazwy procesu przedstawionego na schemacie.

a) Podaj nazwę typu oddychania komórkowego - tlenowe albo beztlenowe - przedstawionego na schemacie.. A. glikoliza I. zewnętrzna błona mitochondrium.. że sekwencja jest poprawna, narysuj strzałki, aby pokazać przebieg procesu.. W cyklu tym zostają zużyte produkty fazy fotosyntezy zależnej od światła - ATP i NADPH + H+ , tzw. siła asymilacyjna.Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie.. W obu probówkach wytrącił się brunatny osad.. (1 pkt) Rysunek ilustruje funkcjonowanie błony neuronu.. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie: Podczas przeprowadzonego doświadczenia zaobserwowano, że zawartość probówki I przybrała zabarwienie malinowe, a zawartość probówki II - czerwone.1.. Cząsteczka kalmoduliny przyłącza 4 jony wapnia, tworząc kompleks, który łączyKomórki uzyskują energię w procesie oddychania tlenowego lub beztlenowego.. Etap oddychania Lokalizacja w komórce.. Regeneracja tego związku umożliwia ciągły przebieg glikolizy.Na ilustracji przedstawiono komórkę pewnego organizmu.. b) (0−1) Poprawna odpowiedź: Jest to proces bierny, ponieważ polega na przemieszczaniu się cząsteczek substancji (O 2 i CO 2 ) z miejsc o wyższym ciśnieniu (stężeniu) do miejsc o niższym ciśnieniu (stężeniu)..

(0-3) Na schemacie przedstawiono podwójne zapłodnienie.

Zadanie 1.. Zadanie 4.1.Na schemacie przedstawiono przebieg reakcji enzymatycznej przed dodaniem (A) i po dodaniu (B) substancji X.A) Podaj Nazwę Proces Przedstawionego Na Powyższym Schemacie - ID:5dfd2875ef2da.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl CalvinaNa schemacie przedstawiono proces translacji.. (1pkt) Wyja śnij, dlaczego komórki w młodych organach u ro ślin maj ą cienkie celulozowe ściany .Korzystając z informacji przedstawionych na rysunkach, opisz, na czym polega krótkowzroczność i sposób korygowania tej wady wzroku.. Napisz, jakie jest jego znaczenie.. b) okrytonasienne (okrytozalążkowe)Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji natężenia procesu oddychania komórkowego u Eukariota.. - za prawidłowy wybór rodzaju procesu przedstawionego na .Na schemacie przedstawiono zestaw badawczy do doświadczenia, w którym badano proces oddychania zachodzący podczas kiełkowania nasion grochu.. .ZESTAW ZADAŃ 2 POZIOM ROZSZERZONY.. Na schemacie przedstawiono dwa typy reakcji metabolicznych.. Zadanie 17.. Odpowiedź uzasadnij.Zadanie 24. a) Określ, które procesy zaobserwuje się w czasie przeprowadzania przedstawionego doświadczenia.a) Podaj pełną nazwę przedstawionego na schemacie procesu i określ jego znaczenie w życiu tych organizmów, które go przeprowadzają..

b) Wyjaśnij znaczenie procesu regeneracji NAD+.

ZADANIE 1.. Fermentacja alkoholowa umożliwia tym organizmom wytwarzanie ATP przy braku tlenu.. Przejrzyj schemat blokowy z .Na schemacie A przedstawiono przebieg jednej z faz fotosyntezy - fazę niezależną od światła (cykl Calvina-Bensona), w której zachodzi asymilacja dwutlenku węgla.. ZESTAW ZADAŃ1 POZIOM ROZSZERZONY ZADANIE 1.. (2 pkt) na schemacie przedstawiono pewien proces biochemiczny.Zadanie 31.. Na schemacie przedstawiono pewien proces metaboliczny.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób dwa etapy syntezy białka w komórce, na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA.. Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu jeden z rodzajów oddychania komórkowego.. B. cykl kwasu cytrynowego II.. wnętrze peroksysomów.Na schemacie przedstawiono sekwencjonowanie DNA metod ą terminacji ła ńcucha.. a) Określ wielkość produktu transkrypcji przedstawionego fragmentu genu β-globiny, wyrażając ją liczbą zasad azotowych.. Na podstawie analizy schematu, ułó ż w odpowiedniej kolejno ś ci opisy etapów sekwencjonowania DNA przedstawion ą metod ą , wpisuj ą c do kolumny tabeli cyfry 1-4.Plazmidy zawierają informację o cechach, których zazwyczaj nie ma w chromosomowym (genoforowym) DNA, np. takich, jak oporność na antybiotyki.. ………………………………………………………………………………………………………………… .Omów i określ poziom szczegółowości, który ma zostać uwzględniony na schemacie.. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.. - Powstała luka elektronowa jest zapełniana elektronami powstałymi w wyniku fotolizy wody.Podaj, na czym polega odporność komórkowa a na czym humoralna, wykorzystując.. Szczególnie pod kątem zadań typu "podaj, wymień, napisz, wskaż i wyjaśnij".. Na podstawie schematu opisz krótko mechanizm aktywacji enzymu zależnego od kalmoduliny.. Treść: Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania procesu redukcji i procesu utleniania zachodzących w probówce I podczas opisanego doświadczenia.. Korzystając z informacji przedstawionych na rysunku wyjaśnij, w jaki sposób w błonie neuronu powstaje potencjał czynnościowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt