Sekcja 13 karty charakterystyki

Pobierz

1.4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacjaKARTA CHARAKTERYSTYKI Data utworzenia: 13.03.2020 r. Wersja: 1.0 3/8 Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacjiData sporządzenia: 13.01.2020 Wersja: 1 Velodes Silk Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Węglan wapnia ≥98,5%, powdered proszek numer artykułu: 6230 Wersja: 3.1 pl Zastępuje wersję z: 21.06.2019 Wersja: (3) data sporządzenia: 15.06.2015 Aktualizacja: 13.01.2020 Polska (pl) Strona 1 / 13KARTA CHARAKTERYSTYKI Metan Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 08.06.2017 Wersja: 3.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/17 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.. SEKCJA 7.. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Silikażel 60, C₁₈ ec, 0,02-0,05 mm numer artykułu: 6070 Polska (pl) Strona 3 / 13zostały podane w sekcji 1..

sekcja 13.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1.. Bardziej szczegółowoKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Sekcja 16. służy również do wyjaśniania skrótów oraz terminów specjalistycznych, jest także miejscem, w którym można odnieść się do fachowej literatury i danych statystycznych istotnych dla danej substancji chemicznej lub mieszaniny, która jest przedmiotem karty charakterystyki.KARTA CHARAKTERYSTYKI Siarkowodór Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 5/18 SDS_PL - SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:1.2. sekcja 8..

Format karty charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacjaKARTA CHARAKTERYSTYKI Tlenek węgla Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 23.10.2017 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/19 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.KARTA CHARAKTERYSTYKI Dwutlenek węgla Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 02.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 5/16 SDS_PL - SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Cykloheksanon ≥99,5 %, ekstra czysty numer artykułu: CP27 Polska (pl) Strona 5 / 19KARTA CHARAKTERYSTYKI Tlen sprężony Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 01.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/14 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Nazwa handlowa: AlproJet-W ..

... stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

KLUCZOWE KWESTIEKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 13.11.2017 wersja 9 Aktualizacja: 13.11.2017 45.1.3 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa:UZIN KE 2000 Sstrona: 1/13 Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 26.11.2019 Numer wersji 13.0 Aktualizacja: 26.11.2019 50.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Obowiązkiem podmiotu zajmującego się dostarczeniem karty charakterystyki substancji chemicznych jest określenie zastosowania danego produktu z punktu widzenia jego cech i właściwości.. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich i wzajemnychzob.. Sekcja 13: Postępowanie z odpadami Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu .. z o.o. ul. Pułtuska 13, 61-052 PoznańPodejmowane na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środki ochrony indywidualnej powinny mieć swoje odzwierciedlenie w treści karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.. Substancja Nie dotyczy.. Adres Skarbimierzyce 20, Dołuje, 72-002 Polska NIP PL8512583405 Telefon +48 91 E-mail Adres www strony Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystykistrona: 1/13 Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 07.09.2020 Numer wersji 15.0 Aktualizacja: 07.09.2020 51..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Nazwa lub nazwa handlowa TENZI Sp.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011 Data aktualizacji: 24.06.2015 Wersja: 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa .. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. Karta ta dzieli się na 16 sekcji, z których każda została opisana w dalszej części niniejszego przewodnika.. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1.. Istotnym jest fakt, że producent nie jest obwiązany podawać wszystkich, szczegółowych zastosowań .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 01.06.2013 Aktualizacja: 02.10.2018 Parafina PZ 45 Wersja: 3.1 CLP Strona 2 z 8 SEKCJA 3. sekcja 10.. Zagrożenia FizyczneKarta charakterystyki substancji chemicznej powinna precyzyjnie i w wyczerpujący sposób odpowiadać na pytania o skład, właściwości, parametry oraz typ substancji chemicznej lub mieszaniny, która stanowi przedmiot wprowadzany na rynek.. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1.. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich i wzajemnychKarty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowaniaPełna treść w sekcji 16.. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i .. Materiały niezgodne: zob.. Data sporządzenia: 25.02.11 Data aktualizacji: 30.04.13 KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY HURRICAN Strona 6 z 7 Etykieta: 8 .. 30.04.13 KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINYInformacje dotyczące postępowania z odpadami są zawarte w Sekcji 13.. Postępowanie z odpadami: zob.. SEKCJA 7. .. stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.. sekcja 13..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt