Skutki starzenia się społeczeństwa geografia

Pobierz

Problemy związane ze starzeniem się ludności.. Jest to spowodowane wieloma czynnikami.. poleca 77 %.. Niepokojące prognozy dowodzą, że w Polsce już w 2050 roku udział osób w wieku produkcyjnym wyniesie 57%, a osób powyżej 65. roku życia aż 32,7%.Społeczno-gospodarcze skutki starzenia się społeczeństwa charakter starzenia się społeczeństwa , przyczyny starzenia się społeczeństwa , struktura wieku ludności , konsekwencje starzenia się społeczeństwa , starzenie się społeczeństwa , współczynnik przyrostu naturalnego , długość trwania życia , skutki starzenia się społeczeństwaPrzyczyny starzenia się społeczeństw wielu państw Europy: - coraz rzadsze i późniejsze decydowanie się młodych ludzi na posiadanie potomstwa; -.. Skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa: Wzrost zapotrzebowania i wydatków na świadczenia zdrowotne Zmniejszenie .Jedną z charakterystycznych cech wysoko rozwiniętych społeczeństw jest postępujący proces ich starzenia się.. Wymień przyczyny i skutki starzenia się polskiego społeczeństwa.Problem starzenia się społeczeństwa jest tożsamy z implozją demograficzną, ma takie same przyczyny i skutki.. 1) W Europie żyje około: a) 2 mln osób b) 2 mld osób c) 740 mln osób 2) Najwięcej ludzi żyje w: a) Afryce b) Ameryce Północnej c) Azji 3) Największa GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA panuje na kontynencie: a) Europejskim b) Australijskim c) Azjatyckim 4) Gęstość zaludnienia to: a) Liczba ludności na .społeczeństwa starzenie się społeczeństwa i skutki tego zjawiska multimedialne programy edukacyjne, np. płyta D achśrednia długość trwania życia w wybranych krajach struktura płci współczynnik feminizacji i współczynnik maskulinizacji wskazuje czynniki kształtujące strukturę wiekuludności Starzejące się społeczeństwo to poważne zagrożenie dla stabilności państwa..

Przykładowe przyczyny starzenia się społeczeństwa: 1.

osoby w wieku produkcyjnym, wiek produkcyjny, wiek poprodukcyjny, proces starzenia .Społeczno-gospodarcze skutki starzenia się społeczeństwa charakter starzenia się społeczeństwa , przyczyny starzenia się społeczeństwa , struktura wieku ludności , konsekwencje starzenia się społeczeństwa , długość trwania życia , skutki starzenia się społeczeństwa , starzenie się społeczeństwa , współczynnik przyrostu naturalnegoStarzenie się społeczeństwa polega na tym, że w społeczeństwie wzrasta odsetek osób starych.. pokaż więcej.. a) w październiku 1922 r. b) 12 maja 1926 r. d) 24 października 1929 r. Po I wojnie światowej na mapie Europy pojawiły się nowe państwa.. Były to m.in.: a) 3 marca 1918 r. b) 11 listopada 1918 r.Przykładowe konsekwencje starzenia się społeczeństwa: - spadek liczby ludności; - zwiększenieOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Osobnicza szybkość starzenia się jest wypadkową oddziaływania czynników genetycznych (ga­tunkowy program starzenia), czynników wewnętrznych (np. choroby) oraz czynników zewnętrznych (np. warunki środo­wiskowe).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Geografia.Przykładowe przyczyny starzenia się społeczeństwa: 1.

Polub to zadanie.. Proces starzenia się i czynniki nań Procesy starzenia przebiegają z różną szybkością u poszczególnych osobników tego samego gatunku.. Jednak współcześni emeryci znacząco różnią się od swoich przodków - są o wiele bardziej aktywni, żyją dłużej i w lepszych warunkach bytowych, cieszą się z reguły lepszym zdrowiem.Wymień przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa.. Starzenie się społeczeństwa ma skutki nie tylko demograficzne, lecz także społeczne.Geografia struktura wieku ludności starzenie się społeczeństwa współczynnik przyrostu naturalnego przyczyny starzenia się społeczeństwa skutki starzenia się społeczeństwa konsekwencje starzenia się społeczeństwa charakter starzenia się społeczeństwa długość trwania życiaPrzyczyny i konsekwencje starzenia się społeczeństwa.. Mimo że wykres wiekowy Polaków już powinien niepokoić, to jeszcze gorsze są prognozy GUS.. - Wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń emerytalnych i związane z tym zwiększenie wydatków z budżetu państwa.. Przyczyną jest fakt, że rodzi się coraz mniej dzieci, zwłaszcza w Polsce, gdzie wynagrodzenie przeciętnego Polaka nie pozwala na utrzymanie wieloosobowej rodziny.- Starzenie się społeczeństwa..

Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie starzejącego się społeczeństwa polskiego.

pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Spadek przyrostu naturalnego (zmniejszenie się liczby urodzeń); 2.przyczyny : obniżająca się stopa urodzeń, a także systematyczny wzrost liczby osób w wieku starszym skutki: wzrost wydatków państwa na cele zdrowotne, socjalne, na emerytury i zapewnienie jego obywatelom godnej starości :P10.. : krajach zachodniej Europy czy w Japonii.. Geografia.. Kategorie wyszukiwania Szkoła ponadpodstawowa Geografia Usuń filtr 3Zadanie: konsekwencje starzenia się społeczeństwa europejskiego Rozwiązanie: będzie coraz mniej dzieci zaś ludzi w wieku poprodukcyjnym emerytów,rencistów będzieTen coraz bardziej zauważalny proces starzenia się społeczeństw powo - duje zwiększone zainteresowanie problematyką starości, w szczególności w odniesieniu do wydatków publicznych, ponieważ starzenie się społe-czeństwa związane jest ze zwiększeniem wydatków socjalnych w formie emerytur, opieki zdrowotnej oraz instytucjonalnej.Starzenie się społeczeństw.. Przykładowe przyczyny starzenia się społeczeństwa: 1.. Spadek przyrostu naturalnego (zmniejszenie się liczby urodzeń), co przekłada się na coraz mniejszy udział w społeczeństwie najmłodszych roczników i wzrost udziału tych najstarszych..

2.Starzenie się społeczeństwa stawia wiele wyzwań przed polityką społeczną państw.

Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, iż coraz mniej osób będzie pracowało na przyszłe świadczenia (np. renty, emerytury ).Skutki starzenia się społeczeństwa: Niewystarczająca liczba ludzi zdolnych do pracy; Wzrost wydatków na świadczenia emerytalne;Powód starzenia się społeczeństwa - 2 przyczyny i 2 skutki.. Społeczeństwa te odnotowują znacznie niższy przyrost naturalny niż rozwijające się.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Średnia : 4.0.Człowiek a środowisko geograficzne - konflikty interesów: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne, rolnictwa, górnictwa i turystyki na środowisko geograficzne, transportu na warunki życia i degradację środowiska przyrodniczego, zagospodarowania miast i wsi na krajobraz kulturowy, konflikt interesów człowiek - środowisko, procesy rewitalizacji i działania proekologiczne.Starzenie się społeczeństwa prowadzi do zachwiania równowagi liczebnej pomiędzy ludnością młodą i starą oraz wywołuje poważ-ne konsekwencje, głównie natury ekonomicznej i społecznej, związane przede wszystkim z koniecznością obciążenia młodszych członków społeczeństwa (w wie-Geografia Społeczno-gospodarcze skutki starzenia się społeczeństwa charakter starzenia się społeczeństwa , przyczyny starzenia się społeczeństwa , struktura wieku ludności , konsekwencje starzenia się społeczeństwa , długość trwania życia , skutki starzenia się społeczeństwa , starzenie się społeczeństwa , współczynnik przyrostu naturalnegoZmiana liczby ludności i wyzwania stojące przed polityką ludnościową.. - Zmniejszenie się bezrobocia.II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt