Podsumowanie arkuszy obserwacji w

Pobierz

Grupa II czterolatki liczy 24 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 20 chłopców.. Podsumowanie wstępnej diagnozy, rozmowa z rodzicami (listopad) Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy/obserwacji podsumowuje się jej wyniki i planuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.. Niepewnie badały swoje otoczenie, obserwując z zainteresowaniem, co robią rówieśnicy.. 2 - badana umiejętność jest w fazie kształtowania, należy ją rozwijać.. Liczba dzieci w trakcie uległa zmianie.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. 1 - badana umiejętność jeszcze nie występuje.. Samodzielność w pracy: lubi pracować samodzielnie, protestuje, gdy się chce mu pomóc lub narzucić własny styl pracy.. Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni odPodsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków.. Arkusz obserwacji dziecka do odnotowania poziomu umiejętności dziecka na trzech poziomachSwoje obserwacje notują w arkuszach obserwacji.. W grupie I w maju i czerwcu 2019 r. została przeprowadzona obserwacja końcowa na podstawie wcześniej opracowanego arkusza przez nauczycielki Martę Grzywińską.. Z przedszkola wypisało się 1 dziecko (dziewczynka).. Obecnie grupa liczy 23 dzieci w tym 4 dziewczynki.. Rangi zwracane przez pozycję POZYCJA w porządku rosnącym znajdują się w komórkach B1:B12..

Arkusz obserwacji uroczystości.

Title: ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Author: xy Last modified by: xxpoprawki w arkuszu ocen może dokonać dyrektor lub wicedyrektor Anna Płoszyńska.. Ma dać odpowiedź na nurtujące dyrektora pytania, które w zależności od diagnozowanego zakresu mogą być naprawdę różne, np.:Dokonując obserwacji, ustala, w jakim stopniu posiada ono niezbędne kompetencje, wskazane w podstawie programowej, po zakończonej edukacji przedszkolnej.. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania.. STANISŁAWA PŁOSKIEGO W CIECHANOWIE ARKUSZ OBSERWACYJNY FUNKJONOWANIA UZNIA W POSZZEGÓLNYH OSZARAH Strona 1 z 4Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. .. wobec tego w przypadku obserwacji śródrocznej zapiski w arkuszu mogłyby się niewiele różnić od tych .Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających jej wykonanie - Indywidualny arkusz adaptacji dziecka do przedszkola.. Żory.. - Podsumowanie wyników (wstępnej i końcowej) adaptacji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Pomoże w tym nauczycielowi opracowana Indywidualna teczka obserwacji, która zawiera: 1.. W ciągu całego roku przedszkolnego można zauważyć duże postępy u dzieci trzyletnich, przede wszystkim pod względem samodzielności..

Podsumowanie obserwacji końcowej Grupa II - Filia.

Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)PODSUMOWANIE.. Obserwowane działania własne podczas zajęć :obserwacja dziecka w grupie w czasie zabaw dowolnych, zabaw inicjowanych przez nauczyciela, zajęć dydaktycznych, zajęć ruchowych, wycieczek i spacerów, uroczystości, prac użytecznych, .. 5 Dodatkowe walory lub ujemne cechy lekcji/zajęć .arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Dzieci dobrze zaaklimatyzowały się w grupie, są koleżeńskie , zgodnie bawią się z rówieśnikami,jedynie (PK)obserwuje zabawy dzieci z boku, czasami bawi sie zabawkami manipulacyjnymi.Bierze udział w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczycielkę .Podsumowanie.. Arkusz obserwacyjny został sporządzony w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozp.. Obserwacja zajęć powadzona przez dyrektora przedszkola nie może być sztuką dla sztuki.. Arkusz obserwacji lekcjiSprawozdanie z obserwacji wstępnej w grupie 4 latków.. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych; kontrola emocjonalna 2.. - Arkusz diagnozy gotowości szkolnej dziecka 6 - letniego.3) obserwacja jest prowadzona w sposób niezakłócający zajęć ; dyrektor podczas hospitacji nie ingeruje w tok zajęć, 4) do obserwacji ujętej w planie, hospitowany sporządza scenariusz zajęcia lub czynności objętych obserwacją, 5) dyrektor stosuje arkusze hospitacyjne; arkusz przedstawia hospitowanemu przed zajęciami dydaktycznymi .Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..

Arkusz zbiorczy obserwacji dzieci 5 - letnich.

Obserwacje w komórkach A2 .Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Większość tych dzieci uczęszcza drugi rok do przedszkola.Sprawozdanie z obserwacji końcowej.. W tym artykule omówiono sposób używania funkcji POZYCJA w celu nakłoniania wartości średniej pozycji do powiązanych obserwacji.. W nich .. podsumowanie zmian jakie nastąpiły w twojej szkole w zakresie doskonalenia metod nauczania i we współpracy nauczycieli podczas udziału szkoły w programie.Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Najchętniej podchodziły do nauczyciela, a następnie bawiły się same lub tylko z wybranym kolegą lub .XI.. Świetnie radzą sobie również podczas zabaw ruchowych, przeszkody nie sprawiają im większego problemu.. Samorządowe Przedszkole Nr 67 w Krakowie.. Małgorzata Bucior.. Arkusz zbiorczy obserwacji dla dzieci 3 -letnich .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. III (przeznaczona dla nauczyciela) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Badanie to umożliwiło poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dało obraz reprezentowanego przez dzieci poziomu wiadomości i .ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ.. Kontynuowanie przyjętego kierunku pracy z dziećmi w grupie WNIOSKI Z OBSERWACJI OSOBY HOSPITUJĄCEJ..

3Podsumowanie obserwacji końcowej dzieci - grupa 3,4-latków.

Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.. utwórz pusty arkusz programu Excel, skopiuj .. w komórkach A1:A12.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.… .. podanie tematu pracy domowej, podsumowanie lekcji) .. Na podstawie tych obserwacji wyciągnęłam ogólne wnioski odnośnie dalszej pracy w szkole.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Są to m.in.:Obserwując, dyrektor szuka odpowiedzi.. W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. Zamość.. Uczęszcza do niej 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Wyniki i wnioski z obserwacji notują w arkuszach diagnostycznych.. Angażowanie się w pracy społecznej: spontanicznie zgłasza się do wszelkich prac społecznych i chętnie bierze w nich udział.. Rodzice podczas rozmów .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała .. Według obserwacji końcowej 25% dzieci w grupie osiąga wysoki .Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie nr2 Zamość Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków Niektóre dzieci miały trudności z rozstaniem się z rodzicami - czasami płakały.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.. Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.. Motywacja I obserwacja II obserwacja III obserwacja IV obserwacja I obserwacja II obserwacja III obserwacja IV obserwacja ZESPOŁU SZKÓŁ TEHNIZNYH im.. W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Przedszkole Nr 81.. 17.• przeprowadzenie analizy i podsumowanie przeprowadzonych obserwacji na przełomie października i listopada, tak zwanej diagnozy przedszkolnej, w celu ocenienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, .. Niniejsze opracowanie to zestaw arkuszy do badania gotowości do nauki w szkole podstawowej, które zawierają:Na podstawie obserwacji pedagogicznej każdego dziecka nauczyciel sporządza podsumowanie obserwacji końcoworocznej całej grupy i wskazuje te dziedziny, nad którymi szczególnie trzeba pracować w przyszłym roku szkolnym.. Zwracać większą uwagę na podsumowanie efektów kształcenia, wskazywać uczniom .1.. Rok szkolny 2016/2017.. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej.Wyniki obserwacji dyrektora (w odniesieniu do arkusza obserwacji): .. ɣ podsumowanie treści lekcji (rekapitulacja), uogólnienie wyników, ɣ prawidłowość stosowania i organizowania nauki domowej uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt