Opis wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom poprzez aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.. Zabrze.. Podstrona 3- Omówienie układu teczki - część B.Teczka awansującego nauczyciela - 2020.. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: 1.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;Kontynuacja świetnego fachowego poradnika nt. awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów poświadczonej kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka - § 8 ust.. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy .Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego • Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz innych..

Wniosek podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3 pkt 4b.. Jako nauczyciel mianowany, starający się o kolejny stopień awansu zawodowego, starałam się stwarzać możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.. Sprawdź, według jakich reguł powinna być przygotowana dokumentacja związana z awansem nauczycieli.W tym miejscu umieściłam najważniejsze dokumenty dotyczące mojego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. W jej skład wchodzą: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny jako jej przewodniczący,ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach, szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Teczka 1 .. 2 z odbytego stażu na nauczyciela dyplomowanego (czerwiec 2016); zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej programów autorskich SKS oraz wychowania fizycznego dla klas IV-VI (2013/2014);Opis i analiza realizacji wymagań w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. 8 ust.. Uczestnicy: poznają procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego • Promowanie postaw prospołecznych.. Oprócz praktycznych wskazówek ekseprta zawiera przykładowe opisy wymagań określonych w rozporządzeniu MEN.. • Utrwalanie właściwych zachowań .Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań (…) uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.Opis i analiza realizacji wymagań w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego • Biblioteka Pedagogiczna w Zwoleniu (lekcje biblioteczne, spotkania z twórcami, wystawy), • Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Zwoleniu (wyjścia na wystawy, spektakle, imprezy, spotkania z ludźmi kultury), • .Dokumentacja na stopień nauczyciela dyplomowanego powinna być przedstawiana w formie: opisu i analizy realizacji wymagań określonych w § 8 ust..

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Agnieszka Gibas.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie kadrą Dokumenty Awans zawodowy.Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego Dział 2: Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe Dział 3: Zaświadczenia dyrektora szkoły Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałemWymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego §8 ust.3 1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;DOKUMENTACJA NA STOPIEŃ .. Obszerne i szczegółowe, lecz jednocześnie przystępne wyjaśnienia.Opis i analiza sposobu realizacji wymagań.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej; realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki działaniom mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (w wypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e, ust..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu.

W trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dwukrotnie zmieniły się przepisy o awansie zawodowym.. Staż rozpoczęłam 01 września 2005 roku.. 24 lipca 2008 odbyło się postępowanie kwalifikacyjne w sprawie .Opis i analiza wymagań na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - dla dyrektora przedszkola.. §8 ust.. CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat realizacji i spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w sprawozdaniu.Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres.Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego Nauczyciel mianowany, któryc chce rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego, musi być zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu .. Poświadczona kopia dowodu osobistego.. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, .1. na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Analiza i opis działań zrealizowanych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego.. Nauczyciel samodzielnie składa wniosek o rozpoczęcie stażu — 1 września lub później , jednak nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ocena pracy jest .7) opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust.. W ramach powyższego założenia byłam opiekunem stażu, prowadziłam zajęcia otwarte, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w czasie szkoleń .Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust.. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. • Integrowanie zespołu uczniowskiego poprzez udział we wspólnych działaniach.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. SPIS TREŚCI.. Staż zakończyłam 31 maja 2008 roku.. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.. Przewidywane efekty szkolenia.. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją)Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego: Par.. 2 pkt 4 lit. d.Opis i analiza wymagań na dyplomowanego - praktyczne wskazówki Agnieszka Kosiarz Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowaniazamieszczanie na szkolnej stronie internetowej opisu i analizy realizacji wymagań określonych w § 8 ust.. Dodano: 10 lipca 2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt