Tygodniowy plan pracy pedagoga

Pobierz

- kalendarz - zaznaczenie w kalendarzu dnia, miesiąca i pory roku - mapa pogody -określenie pogody i zaznaczenie na tablicyZałącznik nr 9 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH Temat kompleksowy: JAK PRZEKAZAUJEMY INFORMACJE POWITANIE: - tożsamość " Witaj.jak się masz ?". Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 1.Wg planu pracy sekcji Organizowanie dodatkowej pomocy w nauce szkolnej wyrównujące braki edukacyjne.. - schemat ciała , pokazywanie części ciała do piosenki pt. " Głowa, ramiona, kolana.". - kalendarz - zaznaczenie w kalendarzu dnia, miesiąca i pory roku - mapa pogody -określenie pogody i zaznaczenie na tablicyTYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA/LOGOPEDY Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Małgorzata Deja (pedagog) 815- Dorota Stankowska- Adamów ( pedagog) 815- 815- 13 05-14 45 Ewa Dopierała (psycholog) 8 7 15-1245 00-1445 Sylwia Waszczyk ( logopeda)Roczny plan pracy pedagoga szkolnego.. Z powodu specyficznych trudności w uczeniu się i wolniejszego tempa pracy uczniowie ci wymagają zróżnicowanej pomocy w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.I.. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.. Opracowanie założeń do pracy na bieżący rok szkolny roku szkolnym w oparciu o wnioski bieżące.. Świetlica szkolna.. pn 7.30 - 17.00 wt 7.30 - 17.00 śr 7.30 - 17.00Wśród standardów organizacji pracy pedagoga szkolnego znajduje się prowadzenie dziennika oraz kart obserwacji uczniów..

Dzień tygodnia Godziny pracy 1.

Wtorek 11.30 - 14.30 3.. Pedagog szkolny: mgr Alicji Smoczeńskiej.. Środa 8.30 - 10.30 4.. Tygodniowy plan zaj 2.. Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zgodnie ze szkolnym planem nauczania (poniżej)oraz w czwartek w godz. od 16 00 do 18 00. pod adresem e-mail: , telefonicznie lub Messenger Tygodniowy plan pracy pedagogaPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO I.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.TYGODNIOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Dzień tygodnia Godziny pracy Rodzaj prowadzonych zajęć w danym dniu tygodnia Poniedziałek 8.00 - 10.20 - obowiązkowe czynności pedagoga Wtorek 8.00 - 12.30 - obowiązkowe czynności pedagoga Środa 8.00 - 14.20 - obowiązkowe czynności pedagoga Czwartek 8.00 - 11.00PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5.. Piątek 8.50 - 11.50 Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 plany pracy 2018 2019 Pliki.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji NarodowejSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO WRZESIEŃ 1..

Plan pracy pedagoga szkolnego.

Rozpoznanie potrzeb wychowawczo-opieku Dczych w szkole 2.TYGODNIOWY PLAN PRACY.. Innowacyjne Programy.. 3) Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych uczniów i ich rodzin.Plan pracy pedagoga szkolnego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.. Sprawdź, jak jeszcze ma zmienić się czas pracy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.Tab.. Szkolny Klub Sportowy.. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.. Organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego W celu realizacji zadao zawartych w punkcie I-V pedagog powinien: posiadad roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby opiekuoczo-wychowawcze swojej szkoły i środowiska,Dokument archiwalny.. Zadania szczegółowe: Sposoby realizacji: .. do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, imiona i nazwiska dzieci, uczniów .Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego dla klas I - VI Szkoły Podstawowej..

Organizacja pracy pedagoga/psychologa 1.

Realizacja zaj w poszczególnych tygodniach II.. Od 1 września 2018 r. organy prowadzące utracą kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia tzw. pensum łączonego.. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iPLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Rok szkolny 2020/2021 RCEZ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 60 ust.. Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania pedagoga szkolnego, zwłaszcza długotrwałego, trwającego przecież cały rok szkolny, jest właśnie planowanie.. Czwartek —————- 5.. Dziennik zajęć pedagoga szkolnego zawiera takie informacje jak: tygodniowy plan zajęć .Ponadto obowiązkowo wpisuje się indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także opisuje się ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.tygodniowy rozkład zajęć (godziny pracy w każdym dniu z uwzględnieniem czasu prowadzenia zajęć będących daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej); zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi specjalista współdziała przy wykonywaniu swoich .VI..

Plan pracy w I okresie 3.

2) Dbanie o dobrą atmosferę opiekuńczo-wychowawczą szkoły.. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust.. Udzielanie porad i informacji przez psychologa, pedagoga, kura-tora sądowego oraz oficera policji.. w roku szkolnym 2021/2022 mgr Marta Jaroszkiewicz - pedagog szkolnyPlan imprez kulturalnych.. Dzięki niemu pedagog ma okazję zadać sobie bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi są esencją .*powrót.. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.. 14.00- 15.00 - analiza dokumentacji PPP pod kątem ich aktualności, koordynowanie pracy zespołu ds. opiekuńczych i pomocy socjalnej dla uczniów.. Kwestie te mają zostać ujednolicone i wnikać wprost z ustawy - Karta Nauczyciela.. Informacje o sytuacji wychowawczej w szkole i potrzebach uczniów 1.. | Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów!. ŚRODA 8.00 - 14.15Marlena Działabij - Drupka pedagog szkolny ½ etatu Tygodniowy plan pracy Lp.. W ZAKRESIE ZADAŃ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH 1) Współudział w tworzeniu dokumentacji szkoły - zgodnie z potrzebami szkoły.. Kształtowanie prawi-dłowych postaw społecz-no moralnych 1.. Inne zadania Praca Rady Pedagogicznej WDNPlan pracy pedagoga Godziny pracy pedagoga 2013/14 Artykuły dla rodziców Instytucje wspierające rodzinę Kadra Dyrekcja Nauczyciele Sekretariat Kuchnia Obsługa Organizacja Wolontariat Kalendarz imprez Dni wolne od zajęć Dyżury specjalistów Zajęcia pozalekcyjne Harmonogram wycieczek Kalendarz nauki Kalendarz roku szkolnego Konsultacje z .Plan pracy nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w klasie .. na rok szkolny .. Pod moją opieką jest 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany .Pedagog szkoły - mgr Katarzyna Oleś.. SGO "Polesie" w Jabłoniu.. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS ) 3.Załącznik nr 9 TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH Temat kompleksowy: Tutaj rosły paprocie POWITANIE: - tożsamość "Jestem dziewczynką/chłopcem , nazywam się…" - schemat ciała , pokazywanie części ciała do piosenki pt. " Co ja mam tu?". GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2021/2022 .. w roku szkolnym 2021/2022.. Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.. PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO | Tygodniowy plan zaj .. pedagoga z instytucjami.. w tygodniu wg harmonogra-mu) Wg planu pra-cy komisji Cały rok III.. Tygodniowy Plan Pracy Pedagoga Szkolnego.. działań pedagoga Pedagog Wolontariusze Wg planu pracy 3.. WTOREK 14.00- 15.00 .. Poniedziałek: 07 00 - 12 00 ; Wtorek: 07 20 - 12 20; Środa: 12 30 - 17 00; Czwartek: 07 20 - 12 20 ; Piątek: 07 20 - 12 20Harmonogram pracy pedagoga 2021/2022 Tygodniowy plan zajęć pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej im.. Dokumentacja ta jest formalnie wymagana — zapisana w rozporządzeniu regulującym pracę pedagoga (Rozporządzenie…, 2003).. Wtorek 9.20-10 .Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt