Podstawowe pojęcia i zasady prawa karnego

Pobierz

Zasada ta w części obowiązuje rów-nież w prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń .Zasady i funkcje prawa karnego 1. art. 2 §1 pkt 4- zasada szybkości procesu karnego.. Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie.. 2 §1 pkt 1- zasada trafnej reakcji karnej.. Definicja prawa karnego i jego funkcje 4.. 2); domniemanie niewinności (art. 42 ust.. Hirsch, Problem odpowiedzialności karnej związków osób, .. kretnego deliktu (podstawy karania).. Jej najważniejszą rolą jest zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę i zapobieganie innym, podobnym wystąpieniom patologicznym.Główne zasady postępowania karnego Są to zasady na których oparte jest postępowanie karne, mają za zadanie usprawnić przebieg procesu poprzez wyznaczenie kierunków postępowania.. Postępowanie karne realizuje normy prawa karnego materialnego.. Prawo karne materialne to m.in. zasady odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, formy jego popełnienia, znamiona czynów niedozwolonych, okoliczności wyłączające winę, kary jako reakcje na zabroniony czyn, środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, recydywę .HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa.. Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.Prawo karne Robert Zawlocki rozdział podstawowe problemy pojęcia prawa karnego literatura: cieślak, węzłowych pojęciach związanych sensem kary, np 1969, nrNajważniejsze pojęcia rzymskiego prawa karnego..

Podstawowe pojęcia prawa karnego Nb.

Od średniowiecza po schyłek XVIII wieku prawo rzymskie służyło jako jeden z podstawowych surowców wykorzystywanych przez dogmatyków prawa karnego.. K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność)Część 1. zasady prawa: to dyrektywy postępowania, które dało się wyinterpretować z tekstu prawnego lub wywnioskować z tekstu prawnego i które są przez to prawnie wiążące;Postępowanie karne a prawo karne materialne.. Od średniowiecza po schyłek XVIII wieku prawo rzymskie służyło jako jeden z podstawowych surowców wykorzystywanych przez dogmatyków prawa karnego.. W pierwszej kolejności nauka zawdzięcza Rzymianom stworzenie aparatury pojęciowej oraz uściślenie…Leksykon rzymskiego prawa karnego.. Postępowanie przygotowawcze.Rozdział I. Rozwinięcie: 1.. 3), jawność procesu (art. 45), dwuinstancyjność postępowania sądowego (art. 176 ust.podstawowe pojęcia, zasady i warunki odpowiedzialności, czas i miejsce popełnienia wykroczenia, umyślność i nieumyślność, wyłączenie odpowiedzialności, zbieg przepisów i wykroczeń, odpowiedzialność za formy stadialne i zjawiskowe, kary i środki karne oraz zasady ich wymiaru, nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od wykonania, warunkowe …Prawo karne 3. wydanie Autorzy prof. dr hab. Michał Królikowski Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Robert Zawłocki Uniwersytet im..

Podstawowe pojęcia - ebook.

Podstawowe problemy i pojęcia prawa karnego Literatura: M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2; H.J.. Ich cał-kowite odrzucenie będzie oznaczało odpowiednio zakaz udziału państwa w kształtowaniu u obywateli przekonań światopoglądowych, etycznych lub religijnych (np. o niemoralności bigamii) oraz zakaz żądania od oby-• kara ograniczenia wolności - dozór policji lub kuratora, zakaz zmiany miejsca sta lego zamieszkania, nieodpłatnej dozorowanej pracy publicznej, potrącenia części wynagrodzenia na rzecz skarbu państwa (nie więcej niż 25% przez 2 lata), sąd może zobowiązać skazanego do przeproszenia pokrzywdzonego, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub …Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego Kara - forma ingerencji, która godzi w mienie, cześć bądź dobre imię osoby jej poddanej.. Prawo karne procesowe.. • Bezpośrednio dotyczy kwestii procesu .ukształtowanych instytucji prawnokarnych na współczesne systemy prawa.. 7 Dwie następne to: zasada prawnego moralizmu i paternalizmu.. Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia przez człowieka czynu (działania lub zaniechania).. Pokazują również w jaki sposób stosować przepisy.. 1 § 1 k.k. stanowi, że sprawcą jest ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.ZASADY PRAWA KARNEGO..

Zasady prawa.

Podstawowe zasady prawa karnego 5. art. 2 §1 pkt 2- prewencja ogólna i szczególna.. Środki zapobiegawcze Tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz opuszczania kraju.Najważniejsze pojęcia rzymskiego prawa karnego.. Zagadnienia: 1.. W pierwszej kolejności nauka zawdzięcza Rzymianom stworzenie aparatury pojęciowej oraz uściślenie terminologii.art.. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego (Marian Filar) 1.. Należy tu wskazać osiem podstawowych cech owych zasad: • Zasada wyrażona jest w przepisach obowiązującego prawa.. Podstawowe zasady rządzące prawem karnym Naczelną zasadą odpowiedzialności karnej jest zasada nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori - odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.6 Rozdział I.. Miejsce prawa karnego w ogólnym systemie prawa 3.. Nie mogą być podstawą odpowiedzialności karnej; myśli, poglądy, zamiary człowieka, jego właściwości fizyczne lub psychiczne lub jego stan niebezpieczeństwa.związane z prawem karnym wykonawczym Podstawowe pojęcia związane z prawem karnym wykonawczym ‣Prawo penitencjarne ‣Polityka penitencjarna ‣System penitencjarny ‣Polityka karna ‣Więziennictwo Związek prawa penitencjarnego z prawem karnym wykonawczym Prawo karne wykonawcze jest pojęciem szerszym od prawa penitencjarnego.Zasady prawa: - Zasada hierarchiczności - akty niższej rangi muszą być zgodne z aktami wyższej rangi - akty niższego szczebla mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego w akcie wyższego szczebla - zmiana aktu prawnego może być dokonane wyłącznie przez wydanie nowego aktu tej samej mocyPodstawowe pojęcia w prawie karnym materialnym czyn czyn zabroniony przestępstwo bezprawność społeczna szkodliwość wina zbieg przepisów zbieg przestępstw kara (kryminalna) środki karne środki kompensacyjne środki związane z poddaniem sprawcy próbie środki zabezpieczające (a środki zapobiegawcze) Źródła prawa karnego KonstytucjaTEMAT 9: PODSTAWOWE ZASADY PRAWA I FUNKCJONOWANIA SĄDÓW..

Geneza, pojęcie i podstawowe zasady prawa karnego w Europie 2.

Art. 2 §2- zasada prawdy.. Przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej 6.. Adama Mickiewicza w PoznaniuNaczelne zasady procesowe wyróżniają się szeregiem właściwości, których łączne występowanie świadczy, że daną dyrektywę możemy traktować jak zasadę procesu karnego.. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn.. Postępowanie karne regulują: kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi; Konstytucja RP - zawarte są tu podstawowe zasady procesowe, takie jak: prawo do obrony (art. 42 ust.. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój społeczny doprowadził do powstania organizacji państwowej, bez względu na to, czy była to wspólnota plemienna, monarchia starożytna, państwo .Poniżej znajdują się wymienione porządku alfabetycznym podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego: Akt oskarżenia Areszt tymczasowy Dobrowolne poddanie się karze Dochodzenie odszkodowania Dożywocie Groźba karalna Grzywna Kary Kradzież List żelazny Mediacje Nawiązka Obwiniony Ograniczenie wolności Oskarżony Oskarżyciel publicznyPodstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.. Naczelne zasady procesu karnego to:Zasady prawa karnego pozwalają chronić obywateli i organy państwowe przed niezgodnymi z prawem działaniami przestępczymi, czyli czynami zabronionymi, które grożą karą.. Prawo karne możemy podzielić na prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.. Zasady prawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt