Wymień trzy negatywne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu

Pobierz

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 35) oraz barwną mapę.. 1. przemysł cukrowniczy i cementowy, A. wykwalifikowana siła robocza 2. przemysł odzieżowy i kosmetyczny, B. baza energetyczna 3. przemysł celulozowo-papierniczy i włókienniczy.. Wymień trzy pozytywne i trzy negatywne skutki gwałtownego rozwo:Mysłu wydobywczego Nadrenii Północnej-Westfalii w XIX w. i potrocnei-Westfalii w XIX w. c .KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 15.. 2010-03-08 16:39:30Pozytywne skutki Negatywne skutki.. Obejmuje produkcyjną działalność człowieka prowadzoną na dużą.Geografia- liceum.. Dochodzi do zwiększenia konkurencyjność przemysłu, podniesienia efektywności i stopnia innowacyjności.Mimo trudnych społecznie skutków zmian gospodarczych, jak masowe zwolnienia, a tym samym zwiększenie wydatków z budżetu państwa na działania przeciwdziałające bezrobociu i jego skutkom, restrukturyzacja restrukturyzacja polskiego przemysłu po 1989 roku niesie wiele skutków pozytywnych.. Wymień 3 przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa., Wymień 3 pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa., Podaj, gdzie w Polsce występują najkorzystniejsze przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa?, Podaj jakiej wielkości gospodarstwa dominują w Polsce?, Podaj jakie zboże dominuje w .Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki 1. zanieczyszczenie wód, zanieczyszczenie powietrza 2. ubożenie krajobrazu (zaśmiecanie) 3. niszczenie roślinności Pozytywne 2. źródło środków finansowych przeznaczonych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego Negatywnea) Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1-3) dobierz główny czynnik, który decyduje o lokalizacji zakładów przemysłowych (A-D)..

Negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu.

Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: skutki negatywne i pozytywne przemyslu.Przemysł to jedna z trzech głównych gałęzi gospodarki narodowej (obok rolnictwa i usług).. Podaj dla każdego z zakładów po jednym, najważniejszym czynniku lokalizacji.. Katarzyna.. , Opisz produkcję roślinną., Czym są zbiory, a czym plony?, Wymień skutki restrukturyzacji rolnictwa., Jakie są najważniejsze porty morskie w Polsce i co się na nich przeładowuje?, Opisz produkcję zwierzęcą., Jakie były przyczyny restrukturyzacji rolnictwa?, Scharakteryzuj polskie rolnictwo., Wymień przyrodnicze warunki rozwoju .. Piotr.. Proces ten wiąże sięJakie były negatywne skutki rozwoju przemysłu w XIX wieku?. Pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne: 1.Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno - ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okregów przemysłowych w Polsce.. Opracowania typu: referat .Na naszym blogu piszemy o maszynach, produkcji, dokumentacji i wielu innych rzeczach związanych z przemysłem.. Wyjaśnij, podając trzy przyczyny, dlaczego jednym z najdynamiczniej rozwijających się rodzajów transportu jest transport lotniczy.. Przemysł Zadanie 17.. 2011-02-21 21:53:30; Rozwój przemysłu związanego z wydobyciem węgla kamiennego na Wyżynie śląskiej spowodował wiele zmian w środowisku przyrodniczym.Wpisz w puste ramki cztery inne zmiany..

Podaj przykłady restrukturyzacji okręgu przemysłowego.

Czynnik lokalizacji: 1 .1.. Wymień trzy negatywne skutki jej rozwoju.Powtórzenie: Rolnictwo i przemysł Polski - Koło fortuny.. (2 pkt) Na mapie konturowej Polski zaznaczono występowanie wybranych zakładów przemysłowych.. 1) Warunki życia ludzi: - znacząca poprawa komfortu życia (np. gazowe, a potem elektryczne oświetlenie ulic) - zwiększenie ilości dostępnej żywnościRestrukturyzacja przemysłu Restrukturyzacja polega na zmianie profilu produkcji poprzez likwidację tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz na zastępowaniu ich przemysłami nowoczesnymi i modernizacji starych ciągów technologicznych (zmiana maszyn, konstrukcji produkcji itp.).. Restrukturyzacja przemysłu to proces obejmujący zmiany w strukturze gałęziowej przemysłu oraz zmiany.Pozytywne skutki restrukturyzacji Restrukturyzacja w przemyślewiążesięprzede wszystkim z pozytywnymi skutkami: następujezmiana dominującychgałęziprzemysłu: przemysłwydobywczy, ciężkizastępowanyprzez przetwórczy,wysokich technologii: jest dużomniej szkodliwy dla środowiska, umożliwiaosiąganiedużolepszych wynikówfinansowych,Skutki dla środowiska naturalnego - rabunkowa eksploatacja surowców - zanieczyszczenie środowiska (ochrona środowiska w ogóle nie brana pod uwagę w rozwoju przemysłu) Skutki kulturowe..

Na czym polega restrukturyzacja przemysłu.

Oceń tę odpowiedź:Opublikowany in category Geografia, 30.09.2020 >> .. Od wieków pełnił ważną rolę dla rozwoju społeczeństw cywilizacyjnych, stąd też jego różnorodne funkcje: funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana .Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Skutki gwałtownego rozwoju przemysłu wydobywczego Nadrenii Północnej-WestfaliNalepka A. .. dlaczego w fazie wprowadzania procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce nastąpił spadek zatrudnienia w niektórych gałęziach przemysłu.. Przede wszystkim polski przemysł w wyniku modernizacji stosuje coraz nowocześniejsze, mniej energochłonne i materiałochłonne technologie produkcji.Skutki pozytywne: - podniesienie poziomu życia, - rozwój oświaty, - rozwój nauki i techniki, - mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką, - rozwój transportu, - aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy, - zastosowanie maszyn parowych w fabrykach, postęp wiedzy medycznej, Skutki negatywne: - tworzyły się nowoczesne państwa, które dążyły do dominacji gospodarczej i politycznej, - do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu .przemysł pozytywne-dobrobyt,wygoda,rozwój ,dostarczanie miejsc pracy, podnoszenie warunków życia społeczeństwa, przyspieszanie rozwoju technicznego ludności, rozwój antroposfery - koncentracja dużej ilości budynków, przepływ towarów i informacji..

2000, Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji.

Przyczynami restrukturyzacji w polskim przemyśle były wysokie koszty produkcji.. Restrukturyzacja przemysłu polega na wprowadzeniu zmian w sposobie organizacji pracy i strukturze produkcji w przemyśle.Co to jest restrukturyzacja przemysłu podaj jej zalety i wady, wymień przykłady cztery w tym jeden w Polsce okręgów, które zostały zrestrukturyzowane lub są w trakcie restrukturyzacji.. Odpowiedź: - zwiększenie znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego, - obniżenie kosztów wytwarzania, m.in. przez zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności produkcji, - prywatyzacjia przemysłu.Przykłady pozytywnych skutków restrukturyzacji przemysłu: wprowadzenie nowoczesnych oszczędniejszych technologii; obniżenie kosztów produkcji; poprawa jakościSkutki restrukturyzacji przemysłu.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .Wymień pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa.. - mechanizacja produkcji umożliwiła zwielokrotnienie produkcji w dużych zakładach, co obniżyło koszty jednostkowe produkcji - spadek ilości ludności rolniczej.. Polub to zadanie.. Skutki restrukturyzacji przemysłu - Przemysł - Maszyny, sprzęt, narzędzia.. Pozytywne skutki: np:-napływ obcego kapitałuPodaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.skutki negatywne, np.: - patologie społeczne, .. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy gospodarcze konsekwencje dla świata związane z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej.. Polub to zadanie.. negatywne- zanieczyszczenia środowiska,POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIEBIORSTW - opracowanie tematu, spis treści, bibliografia, wyjaśnienie definicji.. Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. - wzrost wydajności hutnictwa żelaza spowodował również większy popyt na węgiel jako źródło energii - utrata dochodów przez .. (2 pkt) Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno-ekonomiczne restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych w Polsce.. Nowości.. Wcześniej wspomniane działania na skutek zmniejszenia materiałochłonności produkcji oraz jej energochłonności pozwalają obniżyć koszty wytwarzana..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt