Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 2014

Pobierz

Polityki europejskie, zarządzanie i marketing.. Warszawa: PWE.. Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych.czących jednostek samorządu terytorialnego, szeroki zakres przetworzonych danych finansowo-ekonomicznych, dostarczają przede wszystkim opraco-wania Ministerstwa Finansów.. PRZEDMIOT, ZAKRES I METODY BADAWCZEocena sytuacji finansowej jednostek samorzĄdu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu r assessment of financial condition of local government units with the use of fuzzy classification methods and program r doi: 10.15611/pn.2016.427.17Filipiak B.: Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 1/2016 .. Oznacza to konieczność uwzględnienia w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu te-Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 - 2009 12 listopada 2010, 05:31 Zestaw wskaźników opublikowany przez resort finansów ułatwi jednostkom samorządu analizowanie sytuacji finansowej.. Materiały o charakterze informacyjnym.wykorzystać do oceny sytuacji majątkowej i finansowej tego sektora.. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych.. Wskaźniki te dotyczyć będą również nadwyżki operacyjnej w samorządach we wspomnianym okresie..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019 .

Na stronie resortu finansów opublikowano wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010.. Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. 8, RIO, Rzeszów 1999.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2015-2017 opis I-II _Wskaźniki _JST _2015-2017 _opis.pdf 0.09MB Załącznik III .Celem artykułu jest dobór wskaźników oceny kondycji finansowej dla poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego (JST) o największej wartości informacyjnej.. Od 2008 roku Ministerstwo Finansów pu-blikuje opracowania pod nazwą: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowejdochodów ogółem" str. 292; w opracowaniu Ministerstwa Finansów "Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014" jest mowa o wskaźniku udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem.Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia.. Wśród wskaźników budżetowych analizie podlegało siedem wskaźników: Rola wskaźników w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego Podejmowana w ramach artykułu problematyka oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wymaga na wstępie doprecyzowania kilku zasadniczych kwestii w aspekcie teoretycznym..

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.

Opracowany przez Ministerstwo Finansów zestaw wskaźników moŝe być pomocny przy ocenie sytuacji .opracowanie "Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014", które pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, w ramach poszczególnych typów i kategorii, na samodzielną ocenę kondycji finansowej pod względem możliwości zaciąganiaMinisterstwo Finansów (MF) publikuje na swojej stronie internetowej zestaw wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Materiały I-II Wskaźniki JST 2017-2019 opis I-II _Wskaźniki _JST _2017-2019 _opis.doc 0.16MB Załącznik III .Wyrębek H. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy [w:] Zeszyty Naukowe.. Pomocne materiały analityczne, zawierające m.in. wskaźniki, powstały pod kierownictwem .Witalec W., Zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaw dotyczących reformy ustrojowej państwa, "Budżet Samorządu Terytorialnego", z.. Na podstawie przygotowanego zestawu wskaźników poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach określonych typów i kategorii, będą mogły porównać .Kowalczyk M., Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2017..

Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w la-tach 2012-2014.

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015 - 2017.. Wskaźniki dotyczą również nadwyżki .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w latach 2014-2016.. Warszawa.. Materiały analityczne, które zawierają wskaźniki, powstały pod kierownictwem wiceminister finansów Teresy Czerwińskiej .Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017-2019.. Punktem wyjścia jest odniesie-Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 z wykorzystaniem wskaźników na przykładzie gminy Zgierz June 2016 DOI: 10.21784/EiZ.2016.005Analiza finansowa narzędziem oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Streszczenie Przeprowadzenie analizy finansowej jest kluczowym elementem dla osób zarządzających finansami i podejmujących decyzje w tym zakresie.Streszczenie: Cel - celem niniejszego opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w kontekście obowiązującej od 2014 roku formuły limitowania ich zadłużenia.. Zgodnie z przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym nieResort Finansów opracował zestaw wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016..

Na stronie pojawił się zestaw wskaźników dla jednostek samorządu.

Wskaźniki zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy: wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca oraz wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.. .Ministerstwo Finansów opracowało zestaw wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o nadwyżce operacyjnej w JST w latach 2015-2017.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.1 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach Warszawa, luty 2009 r. 2 Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw wskaźników pozwalających na ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Najskromniejszy jest on w miastach na prawach powiatu.wych wskaźników samodzielności finansowej gmin publikowanych przez Mini-sterstwo Finansów (Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorz-ą du terytorialnego w latach 2011—2013) oraz GUS (Bank Danych Lokalnych — Finanse publiczne za 2013 r.).. Badanie przeprowadzono z wyko­rzystaniem zmodyfikowanej metody doboru zmiennych diagnostycznych zaproponowanej przez Z. Hellwiga.27 października 2011, 04:01.. Filipiak B.: Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, "Wiadomości Statystyczne" 11/2016 Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty.. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2015.Czytaj więcej o Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 » Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Aktualizacja: 2016.10.04 14:22Do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorial-nego wykorzystywany jest zestaw powiązanych ze sobą logicznie wskaźników.. Zaprezentowane wyniki pozwalają również na porównania pomiędzy różnymi samorządami, gdyż wskaźniki zostały policzone dla wszystkich jednostek samorząduWskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt