Skutki zanieczyszczenia powietrza chemia

Pobierz

Polecenia do wykonania: Poniżej przesyłam kartę pracy.. Podoba się?. Przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powoduje zakwaszania rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradacje gleby, niszczenie zabytków i architektury.Najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza: * efekt cieplarniany, * kwaśne deszcze, * zmniejszanie warstwy ozonu, * zmniejszanie zasobów paliw kopalnych, * zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla * zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów, * pogarszanie jakości żywności, * zanieczyszczanie gleby i wody.. • smog, • efekt cieplarniany, • dziura ozonowa, • kwaśne deszcze, • zapylenie.Komentarz: Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Skutki zanieczyszczenia powietrza a) Kwaśne opady - (przepisać z lekcji) b) Efekt cieplarniany - (przepisać z lekcji) c) Dziura ozonowa - krótko napisać co to jest d) Smog - krótko napisać co to jest 3.. Jakie są źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza?Zanieczyszczenia przedostają się do atmosfery w postaci gazowej, ciekłej lub stałej.. Będę na Was czekać o godzinie 8:15Wyróżnia się 4 główne skutki zanieczyszczeń powietrza Kwaśny deszcz : "Kwaśne deszcze" to opady atmosferyczne który w kroplach zawiera kw. siarkowy, powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla..

Skutki zanieczyszczeń powietrza.

Przyczyny obejmują spalanie paliw kopalnych i gazy cieplarniane.. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne .Zapraszam na mojego Insta:* Zanieczyszczenia powietrza.UWAGA!. Procentowy skład powietrza w przeliczeniu na powietrze suche,Przyczyny, skutki i rozwiązania dotyczące zanieczyszczenia powietrza Badanie Massachusetts Institute of Technology wykazało, że zanieczyszczenie powietrza zabija rocznie około 200 000 Amerykanów od 2005 r., Głównie z powodu transportu i wytwarzania energii.Kolejnym skutkiem zanieczyszczeń jest efekt cieplarniany, który powstaje poprzez zwiększenie emisji dwutlenku węgla oraz innych związków do atmosfery.. W powietrze ulatniają się toksyczne związki chemiczne takie jak dwutlenek siarki i węglowodory, nierzadko są to również metale ciężkie.Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza..

Skutki zanieczyszczeń powietrza: schorzenia ludzi.

To jest ważny temat, więc skupienie i działam.Skutki efektu cieplarnianego to np. topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, wzrost temperatury i ilości opadów na Ziemi.. "Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r "O ochronie i kształtowaniu środowiska" (Dz.U.Nr 3, poz. 6).Zanieczyszczenia powietrza częst maja charakter przemysłowy, każdy z nas na pewno widział fabryczne kominy, z których ulatniają się kłęby szarego dymu.. Zanieczyszczenie powietrza można podzielić na drobne cząstki, ozon w warstwie przyziemnej, ołów, tlenki siarki i azotanów oraz tlenek węgla.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.. tlenek węgla jest silną trucizną blokującą pracę układu oddechowego.. Gazy, takie jak para wodna, metan, czy dwutlenek węgla są naturalną barierą, która uniemożliwia odpływ energii z powierzchni Ziemi.Według WHO zanieczyszczenie powietrza w 30% odpowiada za powstawanie nowotworów, a czynniki genetyczne jedynie w 15%..

Jakie są źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza?Zanieczyszczenia powietrza .

Kwaśne opady powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc sięWśród najważniejszych konsekwencji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyróżnia się: zwiększenie ilości zachorowań, schorzenia chroniczne, wzrost umieralności wśród ludzi destrukcję bezcennych zabytków kulturowych i historycznychTlenki zanieczyszczające powietrze (wzór i nazwa) np. CO - tlenek węgla (II) 2.. Najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące wzrostu zapadalności na nowotwory złośliwe są obecnie alarmujące.. dwutlenek siarki powoduje wzrost częstości zachorowań na chroniczne zapalenie oskrzeli i raka płuc.. a) dwutlenek węgla b) tlenek siarki (IV) c) para wodna 2) Skutki zanieczyszczeń powietrza to: a) deszcz, śnieg, grad b) smog, pyły, kwaśne opady c) zmniejszenie dziury ozonowej 3) Czynność niechroniąca oczu i skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV to: a) noszenie .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. zanieczyszczenia pyłowe prowadzą do odkładania się w płucach - pylice.Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi..

Tak NieŹródła i skutki zanieczyszczeń powietrza Opracowała: Maria Makowska, 2016r.

Gaz N2 O2 Ar CO2 H2 Ne He Kr Xe objętości 78,03 20,99 0,93 0,030 0,01 0,018 0,0005 0,001 0,00001 Skład powietrza Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi.. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczone powietrze to takie, które ma realny i negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, a także rozwój wszelkich roślin.. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniamiZanieczyszczenia powietrza Skutki zanieczyszczeń powietrza chemia Zanieczyszczenia powietrza Główne zanieczyszczenia powietrza Zastosowanie, znaczenie, funkcje Ochrona środowiska przyrodniczegoTreści: 1. źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza 2. skutki zanieczyszczenia powietrza a. efekt cieplarniany b. kwaśne deszcze c. dziura ozonowa d. smog 3. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami Cele operacyjne Uczeń potrafi: 1. wymienia podstawowe źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza oraz skutki zanieczyszczenia powietrza (B); 2. podaje przykłady substancji szkodliwych dla środowiska (B); 3. wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany (B); 4. opisuje, na czym polega .1) Który z podanych związków chemicznych powoduje zanieczyszczenie powietrza?. Rokrocznie śmierć z powodu zanieczyszczeń powietrza ponosi 6,5 mln osób (to średnio prawie 18 tys. osób dziennie).Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza pozostają poważnymi problemami na całym świecie, pomimo wysiłków na rzecz ich ograniczenia.. Zadania możemy rozwiązać podczas videolekcji.. Dodatkowo wpływać musi również na inne elementy środowiska, czyli glebę i wodę.Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki.. Skutki zdrowotne smogu to rak: płuca, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki, pęcherza.Odpowiedź Guest.. Ich najgroźniejszymi skutkami są: kwaśne opady, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.Do skutków zanieczyszczeń powietrza zaliczamy: Nauczyciel wykonuje notatkę na tablicy, uczniowie przepisują ją do zeszytów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt