Zasady cytowania cudzych tekstów genially

Pobierz

Wyniki te mogą .Nie znając zasad cytowania, często w obawie przed popełnieniem plagiatu studenci na siłę starają się zmienić fragment tekstu, często nawet definicji, co niestety niejednokrotnie zmienia sens wypowiedzi, a czytający pracę musi się zastanawiać co konkretnie autor miał na myśli.Cytat ( łac. citatio, niem.. Cel pisarstwa naukowego wynika ze społecznej roli nauki, która służy - przypo­mnijmy, wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek.. Wykonaj dw.1/239 Ćw.. Realizuje projekty edukacyjne zgodnie z zaleceniami nauczyciela.. ,Kiedy chcesz podać informację pochodzącą z jakiegoś źródła albo przytoczyć cytat np. z książki, powinnaś/powinieneś zaznaczyć to w tekście.. (przepiszcie tę definicję do zeszytu).. Nie należy zaczynać e-maila od słów ,,witam", ponieważ jest to uznawane za niegrzeczne.Temat: Zasady cytowania tekstów.. TO, CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ.. Przeczytaj je, a następnie przepisz do zeszytu: W zeszycie CYTAT to dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.. Cytat nale ży włączy ć w tekst w cudzysłowie.. Podnoszą wartość pracy pisemnej, świadczą o erudycji oraz oczytaniu.Istnieją jednak także inne rodzaje tego znaku, których używamy przy cytowaniu w tekstach.. Użyjemy ich, jeżeli cytujemy tekst, który znajduje się już w cudzysłowie (np. cytat w cytacie).Zasady cytowania cudzych tekstów: zawsze podajemy autora cytowanych s}ów, np..

Zasady cytowania cudzych tekstów 1.

Natomiast znacznie poszerzył się zakres stosowania cytatu, gdyż obejmuje nie tylko przypadki wykorzystywa-nia cudzych wytworów piśmienniczych (tekstu), ale i np. plastycznych (graficz-ie sposób wyobrazić sobie tekstu naukowego bez cytowania.. Mówimy wtedy, że wypowiedzi te parafrazujemy.Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje się dwie metody korzystania z prac innych autorów: 1) Oznaczenie nazwiskiem autora i rokiem publikacji źródła oraz umieszczenie w cudzysłowie tekstu zapisanego w sposób identyczny jak w źródle (słowo w słowo) 2) Oznaczenie nazwiskiem autora i rokiem publikacji źródła, którego pomysły streszczamy lub parafrazujemy.Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Zamieszczenie (na własnej witrynie) cudzego tekstu i podpisanie go własnym nazwiskiem -.. Przygotowuje prezentacje, wykorzystując technologie multimedialne.. Przykład: "Tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany" (Kow alski, 2012, s. 33-34).4) zasady cytowania cudzych tekstów , 5.. Jeżeli w cytowanej wypowiedzi opuszczamy jej fragment, wówczas stosujemy trzy kropki w nawiasie kwadratowym.Zasady pisarstwa naukowego w doktoracie.. • podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 5..

Zasady cytowania cudzych tekstów by Monika Szkliniarz on Genially.

Paullina Pruszyńska.. Aby we właściwy sposób wprowadzić cytat w swoją wypowiedź, należy pamiętać o pewnych zasadach.. Cytowanie polega na: dosłownym przytoczeniu fragmentu czyjejś wypowiedzi przytoczeniu w formie parafrazy - omówienie, streszczenie, przedstawienie w formie syntetycznej, uogólnienie za pomocą własnych słów faktów naukowych lub wypowiedzi innych autorów.Zasady korzystania z cudzych materiałów.. Cytaty pełnią m.in. funkcję uwierzytelniającą (powoływanie się na autorytet), dokumentującą (troska o rzetelność informacji) oraz polemiczną (przytoczenie by przeprowadzić krytykę).. najbardziej prymitywny plagiat, ale wcale nie wyjątkowy.. ( Odnieś się do własnych doświadczeo, m. in.. CYTOWAĆ - przytaczać w dosłownym brzmieniu słowa zaczerpnięte z jakiegoś tekstu lub z czyjejś wypowiedzi ustnej.. Wplatanie do własnych tekstów twórczych fragmentów cudzych .Sposób cytowania literatury i sporządzania przypisów Cytat to słowa przytoczone dosłownie, zaczerpnięte z jakiegoś tekstu pisanego lub czyjejś wypowiedzi ustnej.. Odpowiedz na pytanie: Dlaczego warto chronid własnośd intelektualną?. Aby oznaczyć, że słowa te należą do innego autora, powinni zastosować cytat, przypis lub specjalny odsyłacz.. Autorzy prac dyplomowych często przeceniają rolę cytatów..

Zitat) - dosłowne przytoczenie cudzych słów.

Moge sie w tym miejscu powoIaC na slowa Williama Szekspira: "Byé albo nie byt - otojest pytanie"; • przytaczany fragment naIeŽy ujaé w cudzyslów i - ješli jest to petne zdanie - poprzedzié go dwukropkiem, np.W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu nale ży w odsyłaczu w tek ście poda ć nazwisko autora, rok publikacji oraz numery stron lub paragrafu (je śli strony nie s ą numerowane).. Cytowanie to wprowadzanie do własnego tekstu cytatu, czyli fragmentu czyjejś wypowiedzi.. Jednak cytując zbyt wiele cudzych opinii, tak naprawdę nie udowadnia się swojej wiedzy, …Przecinki ratują życie.. "cytat" (odnoszące się do dosłownego przytoczenia cudzego tekstu w oryginale lub tłumaczeniu) co do zasady nie uległo zmianie3.. Niekiedy cudze wypowiedzi trzeba przedstawić swoimi słowami.. do problemu cudzych zdjęd lub innych treści udostępnianych w mediach społecznościowych - bez podawania źródła.). Wyobraźnia, s. 238-240 1.. Samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy.. Wykonaj w zeszycie zadanie 6.Według ogólnej zasady, korzystanie z cudzych utworów wymaga zgody ich twórców - ale nie zawsze.. W naukach humanistycznych cytowanie bywa czasem określane mianem "powołania".. W piśmiennictwie naukowym obowiązują ścisłe normy odnoszące się o zamieszczania cudzych tekstów w swoich pracach..

...Dziś poznacie zasady cytowania tekstów w swoich wypowiedziach.

PRZYKŁADY:1.. Zamieszczenie cudzego tekstu bez podania autora.. Istnieje bowiem prawo cytatu, które pozwala na korzystanie z dzieł autorstwa innych osób nie tylko bez ich zgody, ale i bez ich wiedzy.. Można to uczynić także w formie przypisu na dole strony lub na końcu pracy.Obojętnie, czy Twoją głowę zajmuje praca licencjacka, praca magisterska, czy inna praca dyplomowa, jedną z podstawowych umiejętności związanej z pisaniem pra.Zasady cytowania cudzych tekstów.. Przeczytaj Nową wiadomość z podręcznika na stronie 238- 240. cytat zasady cytowania cudzych tekstów zwroty pomocne przy wprowadzaniu cytatów jak powoływać się na źródłaTemat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. O tym w jaki sposób np. bloger może skorzystać z danego utworu decyduje szereg zasad.Poprawne cytowanie w tekście: najważniejsze zasady.. Cytaty oznacza się cudzysłowem lub przytaczaTemat: Zasady cytowania cudzych tekstów.. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycznej.. Ludzie czasem muszą zapisać fragmenty innych tekstów lub wypowiedzi.. 2.Cytowanie piśmiennictwa - przytaczanie w tekście cudzych wywodów, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach.. Aby spełnić ten cel, wyniki prowadzonych badań muszą być upowszechniane, co jest zazwy­czaj dokonywane poprzez słowo pisane.. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji .Wymienia zasady cytowania cudzych tekstów.. 5/240 Zeszyt dwiczeo - str.82.. Są to m.in. cudzysłów francuski (« ») i niemiecki (» «), które służą do oznaczania cytatów tzw. drugiego stopnia (wewnątrz wypowiedzi).. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plJeśli dany tekst jest cytowany w sposób dosłowny, to należy objąć go cudzysłowem oraz podać źródło cytowania, czyli: nazwisko autora, rok publikacji, stronę/y.. zasady cytowania cudzych tekstÓw: zawsze podajemy autora cytowanych słów;przytaczany fragment należy ująć w cudzysłów i - jeśli jest to całe zdanie - poprzedzić go dwukropkiem, np. Mogę w tym miejscu powołać się na słowa Jana Pawła II: ,,Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko";jeśli cytujemy tylko część zdania, opuszczone słowa trzeba zastąpić wielokropkiem w nawiasie kwadratowym, np.:1.. Przeczytaj wiadomości ze str.238-239- 240.. Nie należy zaczynać e-maila od słów ,,witam", ponieważ jest to uznawane za niegrzeczne.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt