Zasady sporządzania dokumentacji po naprawie komputera osobistego

Pobierz

Uszkodzone urządzenia komputera.Dział X SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO Zajęcia nr 29 trzy jednostki lekcyjne: Stosowanie zasad i norm kosztorysowania prac związanych z naprawą PC.. Konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym.6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego; 7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego; 8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika; 9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych; 10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy .Krok 2: Naprawienie pliku pst.. Sondy logiczne i impulsatory.. Do wniosku powinna być załączona dokumentacja (co najmniej w 2 .określić wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy systemu operacyjnego i urządzeń peryferyjnych skalkulować ceny naprawy według ustalonych metod i norm, sporządzić kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistegoSerwis naprawy laptopów i komputerów w centrum Krakowa.. Dokumentacja ściśle tajna i tajna stanowi tajemnicę państwową i podlega ochronie przez 50 lat od momentu jej wytworzenia.. Zdobywasz pierwszą kwalifikację E12 "Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" 1..

Przyczyny i rodzaje awarii komputera osobistego 1.

Uwagi: Chemiczne czyszczenie lub/i trawienie podlega tej samej procedurze uzgodnień jak każda naprawa.. Moduł 8 Dokumentacja i szacowanie kosztów naprawy 1.. Bibliografia 2.Kwalifikacja zawodu: technik informatyk - 351203.. Zasady BHP i ergonomii podczas montażu 3.. Źródło: kompik24.pl Część dokumentacji technicznej sporządzana jest w oparciu o obowiązujące przepi- sy prawa i zasady pracy na stanowisku komputerowym.. zapoznanie uczniów z zasadami i normami kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego - zgodny z podstawą programową - E12.3(11).Rysunek 6.1 Przykład dokumentacji dołączonej do nowego komputera osobistego.. Naprawa komputera osobistego (NSK) Po trzeciej klasie.. Technik informatyk w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego, sprzętu komputerowego oraz jego naprawą.Dokumentacja niejawna dzieli się na:-dokumentację ściśle tajną,-dokumentację tajną,-dokumentację poufną,-dokumentację zastrzeżoną.. sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego, zastosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego, obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego, sporządzić kosztorys naprawy komputera osobistego.Zasady sporządzania dokumentacji po naprawie komputera osobistego..

Sporządzanie dokumentacji serwisowej Harmonogram konserwacji.

Przykładem mogą być tablice in- 3.. Natomiast dokumentacja poufna i zastrzeżona stanowi tajemnicę służbową.Rekonfiguracja BIOS SETUP po modernizacji komputera: 1 : ODCZYT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH E12.1(13) .. 2 Zajęcia nr 29 SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO E12.3(11) 85 E12.3(11) Stosowanie zasad i norm kosztorysowania prac związanych z naprawą P 1 86-87 E12.3(11) Obliczanie kosztów części, podzespołów i robocizny dotyczącej określonejPrzygotowanie do montażu komputera osobistego 2. usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera.. Uzgodnienie modernizacji i naprawy jest dokonywane na pisemny wniosek zainteresowanego.. osobistego, na przykład: lokalizuje usterkę elementu komputera osobistego; usuwa usterkę związaną ze źle skonfigurowanym BIOS-em; określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego.83-84 E12.3(10)3 Sformułowanie wskazań dla użytkownika po naprawie komputera.. Diagnostyka systemu operacyjnego Zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej.. oraz .. Rozlicznie wykonanych napraw 4.. Problemy powodowane awarią zasilania.. Kwalifikacja E.12 jest jedną z trzech w zawodzie: Technik informatyk..

Kolejność czynności monterskich podczas montażu komputera osobistego 4.

Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracyDiagnostyka komputera osobistego.. Organizacja praktyk zawodowych 13.2.. Dokumentacja serwisowa 17 18 17 Narzędzia i środki naprawcze.. Dokumentacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 2.. Uwaga Jeśli nie jest znana lokalizacja pliku pst, należy wykonać czynności podane w artykule Jak odszukać lub przenieść .6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego; 7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego; 8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika; 9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych; 10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy .53. konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.. Zasady konfiguracji oprogramowania niskopoziomowego płyty głównej (BIOS-SETUP) 7.E.12.. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.. Wystawianie faktur 5.. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1.. FORMUŁOWANIE WSKAZAŃ DLA UŻYTKOWNIKA PO NAPRAWIE KOMPUTERA E12.3(10) 148-149 .. podzespołów i robocizny dotyczącej określonej naprawy komputera osobistego: 2: 158-159: E12.3(11) Sporządzanie kosztorysu naprawy .1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DIAGNOZA I NAPRAWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Klasa: 1TIR - Technik informatyk Program: Wymiar: 2 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.12..

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego (PUP) 3.

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Nr Wiedza i umiejętności ucznia Ocena Zna przepisy BHP i stosuje je w pracowni komputerowej 2 .Naprawa to przywrócenie stanu zdatności użytkowej urządzenia technicznego.. Dokumentacja obsługi klienta i wystawienie zaleceń serwisowych 3.. Zdobywasz drugą .1.. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Uczeń: 1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej; 2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera; 3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych .226 5 Funkcje systemu operacyjnego Użytkownik komputera osobistego klasy PC (oprócz sprzętu) musi posiadać specjalne oprogramowanie, które pozwala na interakcję pomiędzy człowiekiem i maszyną —I.. Naprawa klawiatury, odzyskiwanie danych, wymiana matrycy, instalacja oprogramowania systemu.. Zapoznaj się z ofertą i cennikiem usług.Po drugiej klasie .. - praktyczny dobór podzespołów do zmontowanego komputera w celu modernizacji - zgodny z podstawą programową - E12.1(5)3.Naprawa komputera osobistego.. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1.. Aktualizacja systemu operacyjnego.. Naprawa komputera osobistego Uczeń: 54. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego; 55. określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego; 56. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego; 57.Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji).Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.. Ważne!sformułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego; stosować zasady i normy kosztorysowania prac związanych z naprawą komputera osobistego; obliczyć koszt części, podzespołów i robocizny dotyczący określonej naprawy komputera osobistego; sporządzać kosztorys naprawy komputera osobistego.. Kontrola jakości montażu - test samokontroli POST 6.. Sprzętowe testery pamięc.. Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux).. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy (PSK) 2.. 3 formacyjne i ostrzegawcze oraz wszelkiego rodzaju regulaminy.10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego; 11) sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.. Zestawy i środki czyszczące Narzędzia naprawy komputera 19 20 Określanie usterki na .zmontowanego komputera w celu modernizacji - zgodny z podstawą programową - E12.1(5)2.. .10 .4.6 Dokumentacja i szacowanie kosztów naprawy 1.. W narzędziu do naprawy Skrzynki odbiorczej wpisz ścieżkę i nazwę pliku folderów osobistych (pst) lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać ten plik w systemie plików systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Uruchom.. Umiejętność 3) lokalizuje.. Uruchamianie systemu operacyjnego.. Czynności po wykonaniu montażu 5.. Uszkodzenia połączeń, błędy w połączeniach (przewody zasilające, przewody sterujące, przewody sygnałowe)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt